ГП РАД ДП Београд, у стечају оглашава продају непокретне имовине методом јавног надметања

12. феб. 2015.

На основу решења Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 13.03.2001. године, закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 05.06.2007. године, решења стечајног већа Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 212/96 од 11.06.2007. године, у складу са члановима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС, бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:


ГП ''РАД'' ДП Београд у стечају

са седиштем у Београду, ул. Косовска бр. 31

 

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине

методом јавног надметања

Предмет продаје je једна целина имовине стечајног дужника и то:

Бр. целине

Опис целине

Површина

Почетна цена

Депозит

2)

(динара)

 (динара)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИНА 1

Пословни и гаражни простор у пословном објекту у изградњи у Београду, ул. Устаничка бр. 170 у оквиру зграде постојеће на кат. парц. 3692/4, 3580/4, 3580/5, 3581/6, 3582/2, 3583/5, 3584/5, 3584/6, 3585/5, 3585/6, 3586/4, 3586/5, 3587/4, 3587/5, 3588/3, 3588/4, 3615/7, 3615/8, 3592/5 и 3592/6, све КО Вождовац, и то:

1. пословни простор П=75,54 м2 означен у пројекту између оса Д-Ц и оса 1-3, у приземљу

2. пословни простор П= 108,34 м² означен у пројекту између оса Е-Ф и оса 3-6 у приземљу

3. пословни простор П= 184,56 м² означен у пројекту између оса Б-Д  и оса 0-3 на I спрату

4. пословни простор П= 102,78 м² означен у пројекту између оса Е-Ф и оса 3-6 на I спрату;

5. пословни простор П= 64,97 м² означен у пројекту између оса Е-Ф и оса 3-5, на II спрату;

6. пословни простор П= 221,36 м² означен у пројекту између оса Д-Ф и оса 3-7на III спрату;

7.  тринaест (13) гаражних места укупне површине 165,23 м2 на нивоу гаража, означених у пројекту као седам паркинг места у низу, са бројевима од 46-52 у оси Д и између оса 13-16 и 6 паркинг места у низу, са бројевима од 53-58 између оса Б - Ц и оса 14-16

8. отворени паркинг простор површине 89,06 м2  на нивоу сутерена, означен у пројекту као седам паркинг места у низу, са бројевима 12-18, између оса Г - Х и оса 5-8.

1.011,85

102.657.158,00

41.062.863,00

*Предмет продаје је пословни простор који је стечајни дужник стекао деобом са осталим инвеститорима објекта у Устаничкој 170, у Београду. Предметни пословни простор продаје се према тренутном стању и степену готовости, без икаквих гаранција и одговорности продавца за недостатке предмета продаје.

преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско предузеће РАД друштвено предузеће Београд - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива