„Теразије" а.д., у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

17. јан. 2015.
На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду 11. Ст. бр. 4898 од 03.06.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
''ТЕРАЗИЈЕ'' а.д., Београд у стечају, ул. Андре Николића 3
 
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним надметањем
 
 

Продајна целина
Опис имовине
Почетна цена у динарима
1
Пословни простор- локал у приземљу тржног центра „Стари Меркатор“ на Новом Београду, ул. Палмира Тољатија 5, површине 90,20м2, који садржи продајни простор са излогом, магацин, канцеларију и санитарни чвор са предпростором, односно 90/137 идеална дела пословног простора бр. 5, уписаног у катастру непокретности у оквиру зграде бр. 2 (описане као објекат трговине), саграђене на кат. парцели бр. 254, уписане у листу непокретности бр. 3132 КО Нови Београд, у ул. Палмира Тољатија бр. 5, који је пословни простор описан у В. листу 2. део као пословни простор број 5, за који није утврђена делатност, у приземљу, укупне површине 137 м2, у својини стечајног дужника.
7.766.356,00

 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
  1. Након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара. Профактура се може преузети код повереника стечајног управника уз претходну најаву на тел. 063 8613 707. Рок за откуп продајне документације је 11.02.2015.год.;
2.       Уплате депозит у износу од 7.766.356,00 динара на текући рачун стечајног дужника број: 200-2778840101871-91отворен код банке Поштанска штедионица а.д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату истиче закључно са 11.02.2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније до 11.02.2015.године до 15:30 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 31.03.2015. године. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
  1. Потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита; изјава чини саставни део продајне документације;
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09 до 16 часова, а најкасније 7дана пре заказане продаје(уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Након уплате депозита а најкасније закључно са 11.02.2015. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)
 
Преузмите
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива