ГПДП "МАРКО ОРЕШКОВИЋ", у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

01. окт. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Привредног (Трговинског) суда у Сомбору, број предмета Посл.Бр.Ст. IV Ст.5/2009 од 27.08.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужникаХолдинг компанија

ГПДП  "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" у стечају из Апатина

  ул. Светог Саве бр.8


ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је део имовине стечајног дужника коју чини:


 Целина


Имовина


Процењена вредност


ДепозитЦЕЛИНА  I


 

 

 

 

 

IПословне просторије на 2. и 3. спрату пословне зграде на адреси Светог Саве бр. 8, Апатин, кат.пар. бр.1984 уписане у ЛН 6254 КО Апатин, и то:

- Бр.Зг.1, Други спрат, Број посеб. дела 6 - Пословни простор-Шест просторија за које није утврђена делатност, корисне површине 100 м2;

- Бр.Зг.1, Трећи спрат, Број посеб. дела 8 - Пословни простор-Једна просторија за коју није утврђена делатност, корисне површине 127 м2;

- Бр.Зг.1, Трећи спрат,  Број посеб. дела 9 - Пословни простор-Две просторије техничких услуга, корисне површине 121 м2;  и

помоћни објекат у дворишту на кат.пар. бр.1984 уписане у ЛН 6254 КО Апатин

- Бр.Зг.2, Приземље, Број посеб. дела 2 - Пословни простор-Пет просторија за којe није утврђена делатност, корисне површине 97 м2.

15.151.054,98

3.030.210,99

 

ЦЕЛИНА II

 

 

 

 

 

 

 

 


Производни објекти на адреси Индустријска зона бб, Апатин, изграђени на кат.пар.бр. 4941, 4942, 4943 и 4944 уписаних у ЛН бр. 82 КО Апатин, и то:

- радионица (столарско-електро-фарбарска) повр. 1.167 м2;

- централни магацин и продавница површине 758 м2;

- гаража за грађ. Механизацију површине 857 м2;

- радионица за поправку возила површине 857 м2;

- управна зграда површине 116 м2;

- армирачка радионица површине 560 м2;

- браварска радионица површине 1.268 м2.

Објекти представљају ванкњижно власништво ст. Дужника које се доказује Решењем Одељења за привреду СО Апатин бр. УП/I-351-270/77-03 од 28. јуна 1977. и Одобрењем за употребу-коришћење издатим од стране Секретаријата за привреду СО Апатин бр. УП/I-354-49/1980-03 од

28. августа 1980.

Објекти у ванкњижном власништву ст.дужника - нелегализовани, саграђени на кат.парцелама 4941,4942,4943 и 4944 уписаних у ЛН бр. 82 КО Апатин, и то:

- тесарска радионица повр. 94 м2;

- магацин механичара површине 509 м2;

- магацин запаљивих материјала површине 68 м2;

- магацин резане грађе површине 381 м2;

- киоск површине 11 м2;

- јаме за гашење креча;

- саобраћајнице и платои;

- санитарни чвор;

- подземни резервоари за гориво-2 ком.88.464.186,0717.692.837,21


 

ЦЕЛИНА III

 

 

 


Недовршени објекат у улици Српских владара бр.26, Апатин, на кат.пар.бр. 2937 уписане у ЛН 82 КО Апатин. Објекат представља ванкњижно власништво стечајног дужника што се доказује Решењем о одобрењу за изградњу-легализација издату од стране Општинске управе-Одељење за стамбено-комуналну делатност, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове Општине Апатин бр. 351-556/2004-III/2 од 17.09.2004       

62.500.707,08

12.500.141,41


преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско производно друштвено предузеће МАРКО ОРЕШКОВИЋ Холдинг компанија АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива