Констанциа плус у стечају оглашава продају имовине

24. сеп. 2014.

На основу решења Привредног суда у Сомбору, посл. бр. Ст.21/2010 од 01.02.2010. године, а у складу са чланoвима 110 и 111 Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» бр. 84/04 и 85/05) и  Националним  стандардом  број  5 о  начину  и поступку  уновчења имовине  стечајног  дужника

( « Службени гласник Републике Србије »  број 13/2010 ), уз претходно  прибављену сагласност  Одбора

поверилаца од 21.04.2014. године,  стечајни управник стечајног дужника"КОНСТАНЦИА ПЛУС" у стечају из Апатин,

Ул. сонћанска бб

ОГЛАШАВА

 

ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ

МЕТОДОМ  НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

УЗ ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА


Предмет продаје је непокретна имовина коју чинe:


-објекти у рушевном стању који се налазe у Апатину, улица Сонћанска бб, означени као зграде дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира, број зграде од 1 до 30, врста права : својина, облик својине: приватна, упис преузет из ЗКЊ, изграђени на катастарској парцели број 4908/1 у државној својини Републике Србије, обим удела 48168/49268, уписани у Лист непокретности број 7185 К.О. Апатин и то као:

преузмите документ у целости
Стечај

КОНСТАНЦИА ПЛУС AKЦИОНО DРУЂТВО ЗA PРОИЗВОДЊУ, PРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива