"МИТРОВАЧКА ИНДУСТРИЈА ВЕНТИЛА" , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица, јавним прикупљањем понуда

08. авг. 2014.


На основу закључка стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 19.06.2006. године, број предмета Ст.бр. 8/2006 (веза Ст.бр. 9/2010), а у складу са чланoвима 109., 110., и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), Одлуком Одбора поверилаца од 04.02.2014. године, стечајни управник стечајног дужника


 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "МИТРОВАЧКА ИНДУСТРИЈА ВЕНТИЛА"

 у стечају, Сремска Митровица

 

ОГЛАШАВА

 

Продају стечајног дужника „Митровачка индустрија вентила“ АД у стечају, Сремска Митровица, ул. Румски пут бр. 1, матични број 08039453, као правног лица, јавним прикупљањем понуда

 

Најбитнију имовину стечајног дужника чини:

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

-Зграда број 1, Породична стамбена зграда, улица Задружна број 31, Сремска Митровица, површине 200м2 (у основи 100 м2) са неукњиженом гаражом површине 18 м2 којe се налази на катастарској парцели 7517/21, уписана у ЛН 9589 КО Сремска Митровица;

-потраживања по основу откупа два стана;

-удео у ИИС-Истраживачки и технолошки центар Нови Сад

10.569.073,00

2.113.814,00

 (Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника који се продаје као правно лице, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији)

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси улица Кнеза Милоша број 91, Београд, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 02.09.2014. године.;

2.     уплате депозит у висини од 2.113.814,00 динара, на текући рачун стечајног дужника број: 355-1084606-78 код Војвођанске Банке, Филијала Сремска Митровица, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 02.09.2014.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 02.09.2014. године до 16:00 часова по београдском времену (ГМТ+1). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 10.10.2014. године. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;
  2. потпишу уговор о чувању поверљивих података приликом преузимања продајне документације.

Стечајни дужник се купује у виђеном стању, а његова имовина може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 15:00 часова  а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Поверенику Агенције за приватизацију се најкасније 5 радна дана пре одржавања продаје (рок за достављање је 02.09.2014. године) доставља: Пријава за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице, копија банкарске гаранције или  фотокопија доказа о уплати депозита, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита и фотокопија пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писмених понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник. Учесник који предаје пријаву - правно лице, поверенику доставља и извод из регистрације АПР-а и ОП образац, у случају конзорцијума поред напред наведених доказа, доставља се и фотокопију уговора о конзорцијуму и фотокопију овлашћења за заступање конзорцијума.


Понуде се достављају искључиво лично/директно у просторијама стечајног управника, Београд, ул. Теразије бр. 23, III спрат, канцеларија 306, н/р гдин. Небојша Дашић. Понуда мора бити искључиво лично/директно достављена (мора пристићи) најкасније до 09.09.2014. године до 13:00 часова.


Прихватају се искључиво понуде у запечаћеним / затвореним ковертама са назнаком на коверти ''Понуда- НЕ ОТВАРАТИ -продаја стечајног дужника „Митровачка индустрија вентила“ АД у стечају, Сремска Митровица, као правног лица''. Понуде које не стигну у прописаном року и на означену адресу, које не садрже јасно одређен износ или се позивају на неку другу понуду или на услове који нису у огласу и продајној документацији су неважеће и неће се узимати у разматрање.


Запечаћена / затворена коверта са понудом треба да садржи:

- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

- пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице, копију банкарске гаранције или оригинал доказа о уплати депозита, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита и оригинал пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писмених понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник. За правна лица, поред наведених доказа доставља се и: извод из регистрације АПР-а и ОП образац, у случају конзорцијума поред напред наведених доказа, доставља се и оригинал уговора о конзорцијуму и оригинал овлашћења за заступање конзорцијума.


Јавно отварање понуда одржаће се дана 09.09.2014. године у 13:15 часова на адреси Београд, улица Теразије број 23, сала Симпо, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за заступање на јавном отварању писмених понуда.


Позивају се чланови Одбора поверилаца да присусутвују отварању понуда.

 

Стечајни управник отвара понуде тако што:

  1. чита правила отварања писмених понуда,
  2. отвара писмене понуде,
  3. уписује у регистар понуда износ одређен у свакој понуди, имовину на коју се понуда односи, као и потврду о уплаћеном депозиту,
  4. одржава ред на јавном отварању понуда,
  5. потписује записник.

 

У складу са Националним стандардом број 5, стечајни управник је дужан да ако највиша достављена понуда износи мање од 50 % процењене вредности, пре прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца.


Стечајни управник ће свим понуђачима који су поднели понуде послати обавештење о проглашеном најуспешнијем понуђачу у року предвиђеном Националним стандардом број 5. Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од проглашења најуспешнијег понуђача, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана  од дана потписивања Уговора. Тек након уплате купопродајне цене и добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче право својине над предметом продаје.


Свако лице које је стекло право на учешће у складу са условина прописаним овим огласом, губи право на депозит у складу са Изјавом о губитку права на враћање депозита.


Стечајни управник ће без одлагања вратити положени депозит/банкарску гаранцију сваком понуђачу чија понуда буде одбијена у року од 2 дана од проглашења најуспешнијег понуђача.


Порези се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.


Oвлашћено лице: Повереник Живан Лукач, контакт телефон: 063/248-325.

 


 


Стечај

АД МИТРОВАЧКА ИНДУСТРИЈА ВЕНТИЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива