„ГРАДИТЕЉ" АД , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

09. авг. 2013.

На основу решења Трговинског суда у Чачку Ст.бр. 20/2009 од 30.12.2009. године, и закључка стечајног судије Привредног суда у Чачку Ст.бр. 26/2010 од 20.4.2010. године, у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04 и 85/05), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника:


Грађевинског предузећа „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, Сађавац бр. 181

 

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:


ЦЕЛИНА БРОЈ 1 коју чине:

·      Објекти  који су изграђени на к.п.бр. 3464 КО Шуме, и то:

-       зграда бр. 1 (зграда пословних услуга – управна зграда), објекат има одобрење за употребу, уписана површинa под објектом je 615 м2, стварна нето површина je 2750 м2,

-       зграда бр. 2 (зграда техничких услуга – механичарска радионица), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом je 1545 м2, стварна нето површина je 1914 м2,

-       зграда бр. 3 (зграда техничких услуга – браварска радионица), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом je 794 м2, стварна нето површина je 866 м2,

-       зграда бр. 4 (зграда грађевинарства – магацин), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом je 436 м2,

-       зграда бр. 5 (зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала – фабрика бетона), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 236 м2,

-       зграда бр. 6 (зграда грађевинарства – магацин), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 255 м2,

-       зграда бр. 7 (зграда техничких услуга – столарска радионица), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 360 м2,

-       зграда бр. 8 (трафо станица), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 11 м2,

-       зграда бр. 9 (помоћна зграда), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 32 м2,

-       зграда бр. 10 (помоћна зграда – портирница), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 19 м2,

-       зграда бр. 11 (помоћна зграда), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 12 м2,

-       зграда бр. 12 (зграда грађевинарства – надстрешница), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 382 м2,

-       зграда бр. 13 (зграда грађевинарства – надстрешница), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 66 м2,

-       зграда бр. 14 (зграда грађевинарства – надстрешница), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 296 м2, стварна нето површина 340 м2,

-       зграда бр. 15 (помоћна зграда), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 35 м2, стварна нето површина 32,68 м2,

-       зграда бр. 16 (помоћна зграда – гаража), објекат изграђен без одобрења за градњу, уписана површинa под објектом од 60 м2,-       зграда бр. 17 (спољни канал за прање возила), објекат није уписан у листу непокретности, а у копији плана је означен под бројем 17, површина под објектом је 128 м2,

-       зграда бр. 18 (стаклара), објекат није уписан у листу непокретности, површина под објектом је 97 м2,

-       зграда бр. 19 (гумара), објекат спратности П+1, није уписан у листу непокретности а у копији плана је означен под бројем 19, површина објекта је 356 м2.


Објекти од бр. 1 до бр. 16 су уписани у листу непокретности бр. 437 КО Шуме, као мешовита својина Грађевинског предузећа „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, обим удела 1/1.


·      земљиште, и то:

-       к.п.бр. 9/4, воћњак 4. класе, по врсти пољопривредно земљиште, површине од 13 ари и 60 м2,

-       к.п.бр. 3432/1, воћњак 3. класе, по врсти земљиште у грађевинском подручју, површине од 8 ари и 30 м2,

-       к.п.бр. 3464, земљиште под објектима и уз објекте, по врсти земљиште у грађевинском подручју, укупне површинеод 4 ха 93 ари и 27 м2.

Земљиште је уписано у листу непокретности бр. 437 КО Шуме, и води се као мешовита својина Грађевинског предузећа „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, обим удела 1/1. 


·      опрема -  која се налази у наведеним објектима чине: канцеларијски намештај, алат и ситан инвентар, пратећи алати и прибор, котлови и компресори, транспортна средства – виљушкари и остала опрема, према пописним листама које су приложене уз продајну документацију.


Процењена вредност: 229.578.146,00 динара.                                              Депозит: 45.915.629,20 динара.

Преузмите оглас у целости
ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива