АД „НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ" , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

16. мај. 2013.

На основу решења о банкротству Привредног суда у Чачку Ст.бр. 42/2010 од 6.12.2010. године, решења Привредног суда у Чачку Ст.бр. 42/2010 од 13.2.2013. године, и одлуке Одбора поверилаца стечајног дужника од 19.7.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135 и 136 Закона о стечају („Службени гласник  РС“, број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


АД „НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ“ у стечају из Чачка, Булевар ослобођења бр. 94

 

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

 

Предмет продаје је стечајни дужник Акционарско друштво „НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ“ у стечају из Чачка, Булевар ослобођења бр. 94, матични број 07192657, као правно лице.


Почетна цена на јавном надметању износи 64.874.291,00 динара.


Депозит за учешће у поступку продаје износи 25.949.716,00 динара.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника - Булевар ослобођења бр. 94, Чачак, сваког радног дана закључно са 12.6.2013. године, у периоду од 10:00 до 14:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Продајна документација се може преузети након уплате депозита уз доставу доказа поверенику о извршеној уплати;

2.      уплате депозит за учешће у поступку продаје у износу од 25.949.716,00 динара, на текући рачун Продавца број: 155-17754-98 код „Чачанске банке“ АД Чачак, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је закључно са 12.6.2013. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 12.6.2013. године до 16:30 часова по београдском времену (GMT+1), док се копија гаранције доставља поверенику Агенције за приватизацију заједно са обрасцем пријаве за учешће у продаји. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 23.8.2013. године;

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита која чини саставни део продајне документације.

Предмет продаје се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 8:00 до 14:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 12.6.2013. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 17.6.2013. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).


Јавно надметање одржаће се дана 19.6.2013. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредабама одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца. Купац је дужан да о свом трошку испита да ли постоји обавеза пријаве концентрације у смислу чл. 61 Закона о заштити конкуренције, и ако иста постоји да поднесе пријаву концентрације у смислу чл. 63 Закона о заштити конкуренције.


Сви порези и трошкови реализације купопродајног уговора (трошкови овере уговора, трошкови поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције у смислу чл. 132 ст. 10 Закона о стечају и др.), се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.


Oвлашћено лице: повереник Радован Ђуровић, контакт телефон: 063/627-182.

Стечај

АД ЧАЧАК ПУТ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ / НИСКОГРАДЊА -ЧАЧАК ПУТ

Локација:

Чачак

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива