ДП "ВЕНАЦ" , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

20. апр. 2013.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, 2. Ст.бр.  538/2010 од  14.03.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
ДП "ВЕНАЦ" у стечају из Инђије, ул. Железничка бр. 28
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним надметањем
 
 
Предмет продаје
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника, и то:
Непокретности стечајног дужника се налазе у улици Железничка бр. 28, у Инђији, на парцели бр. 2868, уписаној у Лист непокретности бр. 1165 КО Инђија 1 – део 3, и састоје се од:
1.     Зграде пословних услуга, површине 211 м2, што фактички чини приземље, нето површине 193,45 м2 и подрум – сутерен, нето површине 193,45 м2, укупне површине 386,90 м2.
2.     Помоћне зграде, површине 36 м2, Помоћне зграде, површине 23 м2, Помоћне зграде, површине 16 м2, Помоћне зграде, површине 14 м2, што фактички чинескладишни објекти I, II и III, укупне површине 308 м2, и производни објекат радионица, укупне површине 54 м2. За ове објекте поднет је  захтев за легализацију бр. 350-1837/2010-IV/07002 од 10.03.2010. године.          
 
Земљиште је у државној својини и исто није предмет продаје.
 
Покретна имовина стечајног дужника се састоји од канцелариског намештаја. Детаљан попис покретне имовине је дат у оквиру продајне документације.
7.000.000,00
4.000.000,00
 
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
1.     након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузетисваког радног дана у периоду од 12:00 до 14:00 часова закључно са 13.05.2013. године уз обавезну најаву поверенику стечајног управника Маливуковић Ани, на телефон 064/1101-937;
  1. уплате депозит у износу од 4.000.000,00 динара, на текући рачун стечајног дужника број: 355-3200071522-13 код АД „Војвођанска банка“, Нови Сад, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 13.05.2013. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 13.05.2013.године до 16.00 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 20.06.2013. године. У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
  2. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;
 
Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕНАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Локација:

Инђија

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива