Угоститељско предузеће "Вождовац" , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

20. апр. 2013.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 48Ст.бр.2580од 15.09.2011.године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133.,135. И136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), и на основу сагласности одбора поверилаца од  09.04.2013.године, стечајни управник стечајног дужника

 
Угоститељско предузеће "Вождовац" у стечају из Београда, ул.Заплањска ББ
 
ОГЛАШАВА
Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем
 
Најважнија имовина стечајног дужника
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
 
Угоститељски објекат „ГУЧА“ - Монтажни објекат типа „АВАЛА“ у Београду, Заплањска бб, постојећи на к.п. 6837КО Вождовац, уписан у л.н. 305 КО Вождовац, објекат је ванкњижно власништво стечајног дужника
 
Део објекта (кухиња) ресторана „Нишава“ у Београду, Алексе Бачванског бр. 9, постојећи на кат.парц 20744/1 КО Савски Венац, уписан у л.н. 1586 КО Савски Венац, ванкњижно власништво стечајног дужника
 
 
3.340.363,00
1.336.145,00
(Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији)
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 15.000,00динара.Профактура се може преузети, сваког радног дана у периоду од 09 до 15 часова, уз претходну најаву поверенику стечајног управника.Рок за откуп продајне документације је 14.05.2013.год.;
2.     уплате депозит, на текући рачун стечајног дужника број: 160-0000000356847-27 код BancaIntesa a.d., или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 14.05.2013.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, 6. спрат, Београд, најкасније 14.05.2013.године до 16.00часова по београдском времену (GMT+1).Гаранција мора имати рок важења до21.06.2013.године. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Поверенику Агенције за приватизацију заједно са Обрасцем пријаве, доставља се копија банкарске гаранције или оверена копија уплате депозита до 14.05.2013.године. Уколико на продаји јавним надметањем победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од два радна дана од дана проглашења за најуспешнијег понуђача, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;
  2. потпишу уговор о чувању поверљивих података приликом преузимања продајне документације.
Преузмите оглас у целости
Стечај

Угоститељско предузеће ВОЖДОВАЦ акционарско друштво - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива