„Косовопројект-Хидроинжењеринг" АД , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

11. апр. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, Ст.бр.2336/2011 од 11.07.2011 године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

Косовопројект-Хидроинжењеринг“ АД у стечају, Београд, ул. Матошева бр. 6

 

ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника коју чини:

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

1.   Удео у непокретној имовини – објекту, адреса: улица  Матошева број 6, Београд, који је у листу непокретности бр. 3268 К.О Вождовац уписан као Зграда пословних услуга број 9 (По+Пр+Сп), изграђена на катастарској парцели 1681, земљиште под зградом П=506м², обим удела 1734/40730, што фактички чини сутерен површине 52,22м² и три канцеларије са ходником у приземљу површине 78,46м², заједно са покретним стварима (канцеларијским ивентаром) према спецификацији у продајној документацији. Врста права-својина, облик својине-приватна.

9.894.300,00

1.978.860,00


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у просторијама стечајног дужника у периоду од 10 до 15 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника Оливери Јовановић на телефон 060/66-25-590. Рок за откуп продајне документације је 13.05.2013. године;


2.      уплате депозит у износу 1.978.860,00 динара на текући рачун стечајног дужника бр: 160-353145-75 код Banca INTESA”, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 13.05.2013. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 13.05.2013. године до 16 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Гаранција мора имати рок важења до 21.06.2013. године. Поверенику Агенције за приватизацију заједно са Обрасцем пријаве доставља се копија банкарске гаранције или оверена копија уплате депозита до 13.05.2013. године. Уколико на јавном отварању писмених понуда победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана проглашења за најуспешнијег понуђача, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;


3.     потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за пројектовање грађевинских и др. објеката КОСОВОПРОЈЕКТ-ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива