„Љубиша Миодраговић" д.о.о., у стечају оглашава издавање у закуп непокретности, машина и опреме

09. мар. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ужицу 2 - Ст. бр. 57/2010 од 15.07.2010. године, а у складу са чланoвима 27. и 99. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), стечајни управник стечајног дужника

 

Текстилни комбинат „Љубиша Миодраговић“ д.о.о. у стечају са седиштем у Пријепољу, Трг Димитрија Туцовића бр. 7

 

ОГЛАШАВА

издавање у закуп непокретности, машина и опреме

 

Предмет закупа су две целине, и то:

 

1. ЦЕЛИНА

 

    нова ткачница површине 3.509 м² са погоном контроле сирове тканине површине 150 м²;

    просторија за леговање и каулирање тканине површине 370 м2;

    котларница површине 1.522 м² ;

    једна канцеларија са телефонским прикључком, површине 20 м²;

    нова конфекција, површине од 3.968 м;

    нова предионица, површине од 2.937 м2 ;

 

који објекти се налазе у кругу фабрике у Пријепољу,  на адреси:  ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА бр. 7, изграђени на кат. парцели 2160/1 КО Пријепоље, са машинама и пратећом опремом погодном за текстилну индустрију.

 

2. ЦЕЛИНА

 

Сви остали објекти у кругу фабрике у Пријепољу, на адреси:  ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА бр. 7, који не чине саставни део целине 1 овог огласа, са машинама и пратећом опремом погодном за текстилну индустрију.

 

За разгледање и спецификацију предмета закупа, сви заинтересовани се могу обратити поверенику стечајног управника Петрашину Василићу, контакт телефон: 064 – 46 – 77 – 77 - 1.

 

Услови под којима се предмет закупа издаје:

 

  • Предмет закупа се издаје од 22.03.2013. године, с тим да се закуп може уговорити најдуже до продаје предмета закупа, уколико до продаје дође пре истека рока на који је уговор о закупу закључен;
  • Минимална цена закупа износи   0,45 еур по м2   (без ПДВ-а) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;

 

Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије 23, трећи спрат, канцеларија 312А.  Крајњи рок за достављање понуда је 15.03.2013. године до 14 часова.

 

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда за закуп'' на коверти и називом стечајног дужника, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

 

Јавно отварање понуда одржаће се дана  15.03.2013. године у 14.15 часова (15 минута по истеку рока за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, трећи спрат, сала 301 („Симпо сала“) у присуству комисије за отварање понуда.

 

Пре коначне одлуке о избору закупца, стечајни управник ће се обратити за мишљење одбору поверилаца.

 

Стечајни управник није у обавези да прихвати ни једну од достављених понуда.

 

За све додатне информације можете се обратити стечајном управнику Агеницји за приватизацију РС, контакт телефон: 011/30-25-756.


ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ  - у стечају
Стечај

Текстилни комбинат ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ друшто са огранченом одговорношћу, Пријепоље - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Производња тканина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива