ДОО "ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР", у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

04. мар. 2013.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.406/2010 од  31.08.2010. године и Закључка Стечајног судије Ст.бр.406/2010 од 15.10.2010. године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
ДОО "ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР" у стечају из Зајечара, ул. Железничка бр. 13
 
ОГЛАШАВА
Продају покретне имовине јавним надметањем
 
Предмет продаје
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
 ЦЕЛИНА 1.
Машине и опрема, инвентар, ситан инвентар и залихе резервних делова – према спецификацији из продајне документације.
22.019.380,00
8.807.752,00
ЦЕЛИНА 2.
Машине и опрема за штампање пресликача – према спецификацији из продајне документације
1.260.660,00
504.264,00
 
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
 
1.     након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 120.000,00 динара за целину 1 и30.000,00 динара за целину 2, са припадајућим ПДВ-ом.Профактура се може преузети на адреси улица Цара Лазара 1/Л8, 19210 Бор, сваког радног дана у периоду од 9:00 до 13:00 часова, уз обавезну најаву пуномоћнику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 28.03.2013. године;
2.     уплате депозит /са позивом на број имовинске целине/ на текући рачун стечајног дужника бр: 250-3120000085070-17 код„Еуробанк ЕФГ“ АД Београд, филијала Бор, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до28.03.2013. године. У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 28.03.2013. године до16:00 часова по београдском времену (ГМТ+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.
3.     потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 13:00 часова,  а најкасније  7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву пуномоћнику стечајног управника).
 
Након уплате депозита, а најкасније до 28.03.2013. године, потенцијални купци,  ради правовремене евиденције, морају предати пуномоћнику Агенције за приватизацију РС: образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, ОП образац и извод из регистра привредних субјекта ако се као потенцијални купац пријављује правно лице и овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
 
Јавно надметање одржаће се дана 04.04.2013. године у11:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију РС, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, трећи спрат.
Регистрација учесника почиње у 09:00 часова а завршава се у 10:45 часова, 15 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси.
 
 
 
 
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
1.     региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
2.     отвара јавно надметање читајући правила надметања;
3.     позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
4.     одржава ред на јавном надметању;
5.     проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
6.     потписује записник.
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
 
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 5 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
 
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
 
 
Овлашћено лице: Пуномоћник: Радослав Митровић, контакт телефон:030/2495-053, или 062/383-010.
 ДОО ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају
Стечај

ДОО за производњу порцелана ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива