ДОО „БРАТСТВО - ИНЖЕЊЕРИНГ" , у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

14. феб. 2013.

На основу члана 27 став 5 и члана 135 став 2 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), као и поглавља ИИИ и ВИИИ  Националног стандарда  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5, Агенција за приватизацију - Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:  
ДОО „БРАТСТВО - ИНЖЕЊЕРИНГ“ у стечају
АЛИБУНАР, Трг слободе 17
                                                                 
 
ОБЈАВЉУЈЕ
                                         ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
                                                                        за
Вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права
 
За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:
·         процену вредности имовине ликвидационом методом
·         процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.
 
Проценитељ ће такође :
·         извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно,
·         утврдити учешће  вредности процењене имовине на којој је конституисано разлучно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима),
·           саставити и доставити правно мишљење у вези правног статуса имовине која је предмет процене, на основу прибављане документације, све ближе описано у нацрту уговора.
 
Одабир најбољег понуђача ће извршити одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.
 
Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима на адреси: Панчево, Војводе Петра Бојовића 1, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова, (063-8613707), или путем е-маил адресе: лазицсло@гмаил.цом
 
Понуде за вршење услуга процене могу се предати до 28.02.2013. године на адреси: Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Теразије 23, канцеларија 314, Београд.
Контакт телефон Повереника Агенције за приватизацију Слободана Лазића је, 063/8613707.
 
 

Стечај

Предузеће у друштвеној својини за грађевинарство БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ

Локација:

Алибунар

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива