AD „KOLEKTIV", u stečaju oglašava prodaju imovine javnim nadmetanjem (treća prodaja)

22. дец. 2012.
Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Kragujevcu 2.St. br. 55/2010 od 04.10.2010. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
AD „KOLEKTIV“ U STEČAJU IZ ARANĐELOVCA
OGLAŠAVA
prodaju imovine javnim nadmetanjem(treća prodaja)
 
Predmet prodaje (redni broj i naziv imovinske celine)
Početna cena (din.)
Depozit (din.)
VI Prodavnica „Pionir“ u Aranđelovcu, potes Kapetanovo polje
1.            Zgrada trgovine – prodavnica „PIONIR“, površine u osnovi 30 m2, postojeća na KP 643/4 KO Aranđelovac, upisana u List nepokretnosti br. 1630 KO Aranđelovac kao Zgrada broj 2;
2.            Oprema i inventar, po specifikaciji.
1.407.040,00
703.520,00
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije, u iznosu od 10.000,00 dinara.Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 14:00 časova, uz obaveznu telefonsku najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 16.01.2013.god.;
2.     uplate depozit (sa pozivom na redni broj imovinske celine iz oglasa), na tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-341003-29 kod „Banca Intesa“ AD, Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje, odnosno najkasnije  16.01.2013. god. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije 16.01.2013. god. do 16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).
 
Nakon uplate depozita, a najkasnije do 17.01.2013.god., potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za privatizaciju: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica)
 
 
Javno nadmetanje održaće se dana 23.01.2013.god. u 11:00časova na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, III sprat.
 
Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 9:00 do 10:50 časova, na istoj adresi.
 
Преузмите оглас у целости
Стечај

КОЛЕКТИВ АД АРАНЂЕЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива