ZZ „Kostojevići" , u stečaju oglašava ispravku oglasa o prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica prikupljanjem pisanih ponuda

22. дец. 2012.

Ispravka oglasa o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica
Zemljoradnička zadruga „Kostojevići" u stečaju iz Kostojevića
javnim prikupljanjem pisanih ponuda

Dana 08.12.2012. godine objavljen je oglas o prodaji javnim prikupljanjem pisanih ponuda stečajnog dužnika kao pravnog lica Zemljoradnička zadruga „Kostojevići“ u stečaju iz Kostojevića
 
Stečajni upravnik stečajnog dužnika ZZ „Kostojevići“ iz Kostojevića u stečaju ovim oglasom vrši
 
I S P R A V K U
 
Oglasa objavljenog dana 08.12.2012. godine  u stavovima 7 i 9 i to u delu koji se odnosi na pravo učešća u postupku prodaje, tako da isti sada glase:
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva fizička licakoja:
 
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000,00dinara (Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 8 do 16 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika);
2.      uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br:355-1067481-4 3otvorenogkod Vojvođanske banke , ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 15.01.2013. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije 15.01.2013. godine do 16 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 25.02.2013. godine. Fotokopija popunjene prijave sa fotokopijom garancije ili fotokopijom dokaza o uplati depozita, dostavlja se povereniku Agencije za privatizaciju RS najkasnije do 15.01.2013. godine. U slučaju da na javnom otvaranju ponuda pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana proglašenja za najuspešnijeg ponuđača, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija.
3.      prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije potpišu: Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita i Ugovor o čuvanju poverljivih podataka, koji čine sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:
- prijavu za učešće na javnom prikupljanju ponuda potpisanu lično ili od strane ovlašćenog  
   lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice;
- bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi;
- dokaz o uplati depozita ili kopiju garancije;
- potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita;
- fotokopiju punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na javnom otvaranju ponuda, ako
   otvaranju prisustvuje ovlašćeni predstavnik;
- za konzorcijum - fotokopiju ugovora o konzorcijumu.
Стечај

ЗЗ КОСТОЈЕВИЋИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Костојевићи

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива