IHTM" , u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem

15. дец. 2012.
 
На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 46. Ст. 324/2012 од 25.10.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 10.12.2012. године, стечајни управник стечајног дужника
 
"ИХТМ" друштво за технолошки развој а.д.Београд у стечају, ул. Његошева бр. 12
 
ОГЛАШАВА
 
продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем
 
Најважнију имовину стечајног дужника чини:
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
1.   Пословна зграда у Београду, ул. Прокупачка бр. 41, укупне површине 565,39 м2(коју чини сутерен површине 219,40 м2, приземље 227,06 м2 и спрат 118,93 м2) која је уписана у листу непокретности број 3116 КО Савски венац, као зграда бр. 1 на к.п. 2687/2 површине у основи 00.02.95 ха, описана у В листу – 1. део као зграда графичке индустрије;
2.   Покретна имовина: а) лабораторија која се састоји од: лабораторијске опреме, лабораторијског намештаја, лабораторијског прибора и потрошног материјала б) три комбија ŠKODA FABIA CLASSIC SDI, 2006. год. и др.;
3.   Сертификат о акредитацији број 01-244 за физичко-хемијска испитивања са роком важности до 29.02.2016. год. (тренутно у статусу суспензије до 31.03.2013. год.).
 
76.171.713,00
30.468.685,20
Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у продајној документацији.
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
 
  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси: Београд, Бранкова бр. 28, сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације истиче закључно са 10.01.2013. године;
2.     уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 180-110121003793126отворенкод ''Alpha bank'' а.д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је закључно са 10.01.2013. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније закључно са 10.01.2013. године до 16:00 часова по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 07.02.2013. године;
  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;
  2. потпишу уговор о чувању поверљивих података приликом преузимања продајне документације.
 
Стечајни дужник се купује у виђеном стању, а његова имовина може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до14 часова  а најкасније 5 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Након уплате депозита, а најкасније закључно са 10.01.2013. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
 
Јавно надметање одржаће се дана 17.01.2013. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, ул. Теразије бр. 23, сала 301.
Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
  6. потписује записник.
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. После продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни поступак се у односу на стечајног дужника обуставља, а исти се наставља према стечајној маси. За потраживања према стечајном дужнику која су настала до обуставе стечајног поступка ни стечајни дужник ни његов купац не одговорају повериоцима. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач.
Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
 
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од три дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
 
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
 
 
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца. а у случају да гаранцију подноси купац који подлеже обавези подношења пријаве концентрације она мора имати рок важности до 18.04.2013. године.
 
Oвлашћено лице: Повереник: Душан Драгојловић, контакт телефон 063/364-887
Стечај

ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива