''KORD'' , u stečaju oglašava prodaju pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda

13. дец. 2012.
Na osnovu zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Valjevu, broj predmeta St.br. 6/2009 od 24.09.2009. godine, veza St.br. 40/2010, u skladu sa članovima 109. 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/2005) stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
Holding kompanije “Viskoza” a.d društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju tehničkih vlakana ''KORD'' u stečaju
Loznica, ul. Gradilište bb
 
 
OGLAŠAVA
prodaju pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda
 
Predmet prodaje je pokretna imovina stečajnog dužnika koju čini:
 
 
R.br.
 
Vrsta sekundarnih sirovina
JM
 
Orijentacione količineu jm.
1.
Čelik (stare rashodovane mašine, postrojenja, konstrukcije itd.) i če.lim
Kg
 
572.900
2.
Al.lim
Kg
300
3.
Plastika – poliester od postrojenja rezervoara, cevovoda i drugo
Kg
2.000
4.
Kancelarijski nameštaj (drvo-metal)
Kg
 
4.000
5.
Papir
Kg
1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
Procenjena vrednost iznosi 11.453.000,00 dinara.
Depozit iznosi 2.290.600,00 dinara.
 
NAPOMENA : Kupac je dužan da obezbedi demontažu, sečenje, utovar i prevoz predmeta prodaje. Kupac snosi sve troškove vezane za napred navedene radnje koje je dužan preduzeti.
 
Procenjena vrednost nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Pravo na učešće imaju sva pravna lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 15.000,00 dinara uvećan za iznos PDV-a. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana do 08.01.2013. godine u periodu od 09:00 do 13:00časova u prostorijama stečajnog dužnika uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika;
  2. uplate depozit u iznosu od 2.290.600,00dinarana tekući račun stečajnog dužnika broj: 10558172-16 otvoren kod AIK bankea.d. Niš ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 08.01.2013. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, orginal iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, VI sprat, Beograd, najkasnije do 08.01.2013.godinedo 16:00časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Garancija mora imati rok važenja do 31.01.2013. godine. Povereniku Agencije za privatizaciju zajedno sa Obrascem prijave dostavlja se kopija bankarske garancije ili overena kopija uplate depozita do 08.01.2013.godine. Ukoliko na javnom otvaranju pismenih ponuda pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana proglašenja za najuspešnijeg ponuđača, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
  3. dostave dokaz o dozvoli za transport i skladištenje sekundarnih sirovina i uverenja za gasne sekače koji će biti angažovani na poslovima demontaže i sečenja cevovoda;
  4. potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Povereniku Agencije za privatizaciju se najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za dostavljanje je 08.01.2013.godine) dostavlja: Prijava za učešće na javnom prikupljanju ponuda potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice, kopija bankarske garancije ili fotokopija dokaza o uplati depozita, potpisana izjava o gubitku prava na povraćaj depozita i fotokopija punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na javnom otvaranju pismenih ponuda, ako otvaranju prisustvuje ovlašćeni predstavnik. Učesnik koji predaje prijavu - pravno lice, povereniku dostavlja i izvod iz registracije APR-a, podatak iz registra izdatih dozvola koji vodi nadležni organ za izdavanje dozvole iz čl. 76. Zakona o upravljanju otpadom, OP obrazac, dokaz o dozvoli za transport i skladištenje sekundarnih sirovina i uverenja za gasne sekače koji će biti angažovani na poslovima demontaže i sečenja cevovoda, u slučaju konzorcijuma pravnih lica, pored navedenih dokaza za pravna lica, dostavlja se i fotokopiju ugovora o konzorcijumu i fotokopiju ovlašćenja za zastupanje konzorcijuma.
 
Ponude se dostavljaju isključivo lično/direktno u prostorijama Agencije za privatizaciju – Centar za stečaj, ul.Terazije br.23, III sprat, Beograd, soba broj305, n/r gosp. Siniši Aleksandriću. Ponuda mora biti isključivo lično/direktno dostavljena (mora pristići) najkasnije do 15.01.2013. godine do 10:00časova.
 
Prihvataju se isključivo ponude u zapečaćenim / zatvorenim kovertama sa naznakom na koverti ''Ponuda- NE OTVARATI -prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika Holding kompanije “Viskoza” a.d društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju tehničkih vlakana ''KORD'' u stečaju, Loznica''. Ponude koje ne stignu u propisanom roku i na označenu adresu, koje ne sadrže jasno određen iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu i prodajnoj dokumentaciji su nevažeće i neće se uzimati u razmatranje.
 
Zapečaćena / zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:
- bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi;
- za pravna lica : izvod iz registracije APR-a, podatak iz registra izdatih dozvola koji vodi nadležni organ za izdavanje dozvole iz čl. 76. Zakona o upravljanju otpadom, OP obrazac, dokaz o dozvoli za transport i skladištenje sekundarnih sirovina i uverenja za gasne sekače koji će biti angažovani na poslovima demontaže i sečenja cevovoda, za konzorcijum pravnih lica: izvod iz registracije APR-a za svakog člana konzorcijuma, podatak iz registra izdatih dozvola koji vodi nadležni organ za izdavanje dozvole iz čl. 76. Zakona o upravljanju otpadom za jednog od člana konzorcijuma, OP obrazac za svakog člana konzorcijuma, dokaz o dozvoli za transport i skladištenje sekundarnih sirovina za jednog od člana konzorcijuma i uverenja za gasne sekače koji će biti angažovani na poslovima demontaže i sečenja cevovoda, original ugovora o konzorcijumu i original ovlašćenja za zastupanje konzorcijuma.
 
Javno otvaranje ponuda održaće se dana 15.01.2013. godine u 10:15 časova na adresi Agencija za privatizaciju, ul.Terazije broj 23, Beograd, IIIsprat, sala SIMPO (soba broj 301), u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika svih ponuđača. Ako otvaranju ponuda prisustvuje ponuđač lično potrebno je da isti poseduje i pruži na uvid dokaz o identitetu (važeća lična karta ili pasoš). U slučaju da ponuđača zastupa ovlašćeno lice potrebno je da isto lice priloži original punomoćja (overenog pred sudom) za zastupanje na javnom otvaranju pismenih ponuda.
 
Pozivaju se članovi Odbora poverilaca da prisusutvuju otvaranju ponuda.
 
Stečajni upravnik otvara ponude tako što:
  1. čita pravila otvaranja pismenih ponuda,
  2. otvara pismene ponude,
  3. upisuje u registar ponuda iznos određen u svakoj ponudi, imovinu na koju se ponuda odnosi, kao i potvrdu o uplaćenom depozitu,
  4. održava red na javnom otvaranju ponuda,
  5. potpisuje zapisnik.
 
U skladu sa Nacionalnim standardom broj 5, stečajni upravnik je dužan da ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50 % procenjene vrednosti, pre prihvatanja takve ponude zatraži saglasnost Odbora poverilaca.
 
Stečajni upravnik će svim ponuđačima koji su podneli ponude poslati obaveštenje o proglašenom najuspešnijem ponuđaču u roku predviđenom Nacionalnim standardom broj 5. Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od proglašenja najuspešnijeg ponuđača, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 10dana  od dana potpisivanja Ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene i dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo svojine nad predmetom prodaje.
 
Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovina propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita.
 
Stečajni upravnik će bez odlaganja vratiti položeni depozit/bankarsku garanciju svakom ponuđaču čija ponuda bude odbijena u roku od 2 dana od proglašenja najuspešnijeg ponuđača.
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje, svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 časova uz prethodnu najavu na telefon povereniku stečajnog upravnika 063–496-237.
 
Porezi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.
 
Napomena: Nije dozvoljeno dostavljanje originala bankarske garancije vršiti pošiljkom (običnom ili preporučenom), putem faksa, e-mail-a ili na drugi način, osim na način propisan u tački 2. uslova za sticanje prava za učešće iz ovog oglasa.
 
 
Osoba za kontakt - ovlašćeno lice: poverenik stečajnog upravnika Miodrag Ćosić, kontakt telefon: 063–496-237.
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД-ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕХНИЧКИХ ВЛАКАНА КОРД, ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња осталих текстилних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива