„UDARNIK" , u stečaju oglašava prodaju nepokretne imovine metodom javnog prikupljanja ponuda

22. окт. 2012.
Na osnovu rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Beogradu broj 7. St. 3851/11 od 09.05.2012. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika:
 
 
DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA
TRANSPORTNO-PRETOVARNE USLUGE  „UDARNIK“ - u stečaju
 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 405
 
OGLAŠAVA
 
prodaju nepokretne imovine
metodom javnog prikupljanja ponuda
Predmet prodaje (Opis imovinske celine)
Procenjena vrednost (din.)
Depozit (din.)
Stan u Novom Beogradu, u ulici Bulevar Mihajla Pupina broj 207, na petom spratu, po strukturi jednosoban, korisne površine 36m2, građevinske površine 39m2, upisan u okviru zgrade br. 1, na kat. parceli br. 194, u listu nepokretnosti br. 364 KO Novi Beograd, kao posebni deo br. 42.
8.265.557,00
1.653.112,00
 
Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
 
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00dinara. Profaktura se može preuzeti na adresi: Beograd, Kosovska 31, treći sprat, kancelarija 37, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 27.11.2012. godine;
2.     uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br:250-1420000095070-51, kod Eurobank EFG a.d., Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 27.11.2012. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, kancelarija broj 610, najkasnije 27.11.2012. godine do 16:00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
3.     potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 17 do 19 časova,  a najkasnije 5 radnih dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).
 
Zatvorene ponude dostavljaju se isključivo lično, na adresu: Agencija za privatizaciju RS, Beograd, Terazije br. 23, treći sprat.
 
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 04.12.2012. godine do 11:00 časova.
 
U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi, dostavljene u zapečaćenim kovertama sa naznakom ''Ponuda'' na koverti, nazivom stečajnog dužnika i pozivom na imovinsku celinu na koju se ponuda odnosi, a koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena.
 
Zapečaćena koverta treba da sadrži:
-prijavu za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda;
-potpisanu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa za kupovinu predmeta prodaje;
-dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije;
-potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita;
-izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac, ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice;
-fotokopiju punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na javnom otvaranju pismenih ponuda, ako otvaranju prisustvuje ovlašćeni predstavnik.
 
Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi, ponude koje se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, ponude koje se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu, kao i ponude uz koje nije položen depozit u predviđenom roku.
 
Javno otvaranje ponuda održaće se dana 04.12.2012.godine u 11:15 časova (15 minuta po isteku vremena za prikupljanje ponuda), na adresi:  Agencija za privatizaciju RS, Beograd, Terazije br.23, sala 301, u prisustvu komisije za otvaranje ponuda.
Pozivaju se ponuđači, kao i članovi odbora poverilaca da prisustvuju otvaranju ponuda.Otvaranju ponuda pristupiće se i ako članovi odbora poverilaca ili neko od ponuđača ne prisustvuje prodaji.
 
Stečajni upravnik sprovodi javno prikupljanje ponuda tako što:
  1. čita pravila u postupku javnog prikupljanja ponuda,
  2. otvara dostavljene ponude,
  3. rangira ponuđače prema visini dostavljenih ponuda,
  4. održava red na javnom prikupljanju ponuda,
5.     proglašava najboljeg ponuđača za kupca, ukoliko je najviša ponuđena cena iznad 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje,
6.    dostavlja ponudu najboljeg ponuđača odboru poverilaca na izjašnjenje, ukoliko je ista niža od 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje,
  1. potpisuje zapisnik.
 
Stečajni upravnik je dužan da prihvati najvišu dostavljenu ponudu, ukoliko je ista iznad 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje. Ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje, stečajni upravnik je dužan da pre prihvatanja takve ponude dobije saglasnost Odbora poverilaca.
 
U slučaju da na javnom prikupljanju ponuda pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika, u roku od 2 radna dana od dana prijema obaveštenja o prihvatanju ponude, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
 
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana prijema obaveštenja o prihvatanju ponude.
 
Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana, od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Stečajni upravnik će vratiti depozit svakom ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, u roku od tri radna dana od dana održavanja javnog prikupljanja ponuda. Ponuđač gubi pravo na povraćaj depozita ukoliko:
-ne podnese ponudu, ili podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente;
-ne potpiše kupoprodajni ugovor, ili
-bude proglašen za kupca, a ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku i na propisani način.
 
Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.
 
Ovlašćeno lice: Poverenik Nevenka Ćirić, kontakt telefon: 011- 32 32 633, ili 063 80 23 730.
Стечај

Друштвено предузеће за транспортно-претоварне услуге УДАРНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива