IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA" DOO , u stečaju objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga procene vrednosti

12. апр. 2012.

Na osnovu Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104 od 16. decembra 2009. godine) i Nacionalnog standarda o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik

 
IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo „u stečaju“
dostavlja
 
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
 
za
 
Pružanje usluga procene vrednosti  
i to:
 
-          procene vrednosti imovine likvidacionom metodom
-          procene vrednosti pravnog lica
(pravno lice proceniti metodom likvidacionevrednosti kapitala ili drugom metodom koja je u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kojom se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce);
 
a sve na dan 31.12.2011. godine
 
1.   Uvod
Stečajni    upravnik  stečajnog    dužnika      IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečaju,uz saglasnost stečajnog sudije i odbora poverilaca, sprovodi  postupak  odabira najboljeg ponuđača, za pružanje usluga procene likvidacione vrednosti imovine i procene vrednosti  pravnog lica, sve na dan 31.12.2011. godine i poziva sve zainteresovane ponuđače koji ispunjavaju uslove navedene u ovom pozivu da dostave svoje ponude.
    
2.    Svrha procene
Svrha procene je da sena osnovu procenelikvidacione vrednosti imovine i procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica, utvrdi strategija prodaje u cilju ostvarenja najveće prodajne vrednosti i maksimalnog namirenja poverilacau stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom   
IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo -u stečaju.
 
Izveštaj o proceni vrednosti mora biti u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog Izveštavanja – MSFI.
 
3.    Izveštaj o proceni
Po završetku posla, ponuđač je dužan da pripremi i dostavi stečajnom upravniku izveštaj koji sadrži sledeće:
 
-          predmet procene
-          mišljenje o priloženoj imovinsko-pravnoj dokumentaciji
-          spisak imovine na kojoj je konstituisana hipoteka (ručna zaloga) sa spiskom razlučnih poverilaca sa redosledom namirenja
-          definicija vrednosti
-          datum procene
-          klasifikacija po grupama osnovnih sredstava
-          opis metoda korišćenih u proceni svake grupe osnovnih sredstava i kapitala
-          zaključak o procenjenoj likvidacionoj vrednosti imovine stečajnog dužnika i zaključak o procenjenoj vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica;
-          udeo koji vrednost imovine na kojoj je konstituisana hipoteka ima u procenjenoj vrednosti pravnog lica.
-          pretpostavke i ograničavajući uslovi;
-          priloge sa iskazanom vrednosti po svakoj stavci osnovnih sredstava ( i u elektronskoj formi pogodnoj za prenos u registar osnovnih sredstava).
-          procenu svrsishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na prodaju stečajnog dužnika u delovima
 
4.    Metode procene
Procena se vrši na osnovu Uredbe o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine                    („Službeni glasnik RS“ broj 45/2001) i Uputstva o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imovine i načinu iskazivanja procenjene vrednosti kapitala. Neophodno je da se u proceni primene one metode koje, u skladu sa Međunarodnim standardima procene, Međunarodnim računovodstvenim standardom i Nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom – Nacionalni standard broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, omogućavaju iskazivanje likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika i vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica.
Rezultati procene imovine stečajnog dužnika i procene stečajnog dužnika kao pravnog lica treba da koriste za iskazivanje likvidacione vrednosti u računovodstvenoj evidenciji pravnog lica  u skladu sa MSFI, te je potrebno primeniti metode procene koje omogućavaju da zaključak o likvidacionoj vrednosti primarno bude izveden iz tržišnih vrednosti, a u slučajevima gde ne postoje pouzdani tržišni podaci, neophodno je primeniti alternativne metode procene, kao što su prinosni i troškovni metodi.
 
Ponuđači treba da detaljno opišu metode koje nameravaju da koriste u svojoj proceni.
 
5. Informacije za ponuđače
Zainteresovani ponuđači, odnosno ovlašćeni predstavnici, mogu ponude podneti i predati do 27.04.2012. godine do 15.00 časova na kontakt adresu: Agencija za stečaj i usluge „TD“, 7.Juli 16/13, 19210 Bor, poštanski fah 6.
Osobaza kontakt: Dragana Todorović tel 030/459-504, 030/459-505,  063/88-66-737 e-mail adresa tdragana70@yahoo.com
Ponude dostaviti u dva primerka. Original i kopija se dostavljaju u posebnim zatvorenim kovertama, sa jasnom naznakom „Original“, odnosno „Kopija“ - Pružanje usluga procene vrednosti imovine
IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečajulikvidacionom metodom i pružanje usluga procene vrednosti kao pravnog lica, sve na dan 31.12.2011. godine.
 
Ponuđač uz ponudu dostavlja fotokopije dokumenata koja ne smeju biti starija od šest meseci od dana prijema ponude. Naručilac zadržava pravo da zahteva od ponuđača naknadno dostavljanje na uvid originalne dokumentacije.
 
Ponuda sadrži:
 
-          Dokaze o ispunjenosti uslova iz tačke 6 ovog poziva
-          Imena užeg tima koji će raditi procenu sa zaduženjima i referencama
-          Imena šireg konsultantskog tima
-          Rok u kome će završiti procenu
-          Cenu za pruženu uslugu iskazanu ISKLjUČIVO u dinarima sa posebno iskazanim PDV-om
 
Ponuda mora da bude jasna, nedvosmislena, čitko ispisana i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.Sve ponude se dostavljaju na srpskom jeziku.
 
Odluka o dodeli ugovora o pružanju usluga procene vrednosti IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečaju i pružanju usluga procene vrednosti kao pravnog lica, IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečaju, sve na dan 31.12.2011.godine, biće doneta u roku od 15 dana od datuma prijema ponuda, o čemu će biti obavešteni svi ponuđači.
Naručilac zadržava pravo da po prijemu svih ponuda donese odluku da nijednog ponuđača ne izabere, o čemu će se ponuđačima dostaviti pismeno obaveštenje.
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude ponuđači mogu tražiti u pisanom obliku, najkasnije tri dana pre isteka roka za dostavljanje ponude. Zahteve za dodatne informacije
 ponuđači treba da dostave na adresu  Agencija za stečaj i usluge „TD“ ul.7. Juli 16/13, 19210 Bor, sa naznakom „Pitanja u vezi ponude za pružanje usluga procene IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečaju. 
Naručilac će u roku od jednog dana od dana prijema zahteva poslati ponuđaču odgovor u pisanom obliku.
 
6. Plaćanje
Naručilac će naručene radove platiti nakon unovčenja imovine stečajnog dužnika ili prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica.
 
7. Uslovi konkurisanja
Ponudu za učestvovanje mogu podneti svi ponuđači koji ispunjavaju uslove u smislu kvalifikacionih zahteva, utvrđene od strane naručioca i to:
- da je registrovan za obavljanje odgovarajuće delatnosti kod nadležnog organa;
- ako mu u roku od 2 godine pre dostavljanja ponude nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet ove ponude;
- da ispunjava kvalifikacioni uslov, odnosno da raspolaže dovoljnim kadrovskim i tehničkim kapacitetom za vršenje usluge iz ponude:
a. da je za realizaciju usluga iz ponude predvideo najmanje 5 članova proceniteljskog tima koji imaju odgovarajuće univerzitetske kvalifikacije u oblasti ekonomije, prava, građevinske i mašinske struke, informatike i drugih inženjerskih profila, te da imaju iskustva u pružanju usluga navedenih u ponudi - priložiti spisak sa zaduženjima i biografije ključnog osoblja predloženog za sprovođenje usluga iz ponude. Odvojeno navesti imena i reference šireg konsultantskog tima.
b. poželjno je da glavni rukovodilac projekta ima međunarodno priznat sertifikat za procenu vrednosti kapitala izdat od strane asocijacije koje su punopravne članice Komiteta Međunarodnih Standarda procene (International Valuation Standards Committee), kao što su Appraisal Institute, Americasn Society of Apraisers (ASA), Institut Francais de l Expertisei drugo.
c. da rukovodilac timova za procenu nekretnina ima odgovarajuću licencu Inženjerske komore Srbije i Rešenje o upisu u registar stalnih sudskih veštaka za oblast građevinarstva – priložiti kopiju licence i rešenje.
            d. da ponuđač nije angažovan  na reviziji finansijskih IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečaju,  odnosno da nije povezano lice sa preduzećem koje je angažovano na reviziji finansijskih izveštaj IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečaju, radi izbegavanja sukoba interesa procene i revizije.
 
-          Referenc listu firme sa procenama vrednosti preko 5.000.000,00 Eura.
-          Rok u kome će završiti procenu
-          Cenu usluge.
 
Ponude koje ne ispunjavaju ove uslove biće odbijene kao neprihvatljive. U slučaju odustanka od postupka izbora najboljeg ponuđača, stečajni upravnik neće biti odgovoran, ni na koji način, za stvarnuštetu, izgubljenu dobit, ili bilo kakvu drugu štetu koju ponuđač može usled toga pretrpeti, uprkos tome što je stečajni upravnik bio upozoren na mogućnost nastanka štete.
 
 
 
 
 
 
Стечај

ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО - ЂУБРИВА у стечају

Локација:

Прахово

Делатност:

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива