"KLUZ TISA", u stečaju oglašava prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda

13. јан. 2012.

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Zrenjaninu, St. 13/2009 od  14.01.2010. godine i na osnovu saglasnosti Odbora poverilaca od 20.12.2011. godine, a u skladu sa članovima 109, 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik  Republike Srbije» broj 84/2004), Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik stečajnog dužnika

AD Konfekcije "KLUZ TISA" u stečaju Novi Bečej, ul. Kumanački put br.bb

OGLAŠAVA
prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika
neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda
Pokretna imovina kao celina, koju čini: oprema za krojenje, šivenje i peglanje, ukupno 152 mašine, prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji;                                              Procenjena vrednost pokretne imovine iznosi 3.860.000,00 dinara                                                            Novčani iznos za učešće u postupku prodaje iznosi 386.000,00 dinara
Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

1.    nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 3.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti na adresi: Zrenjanin, Narodne omladine 15, svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 15:00 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika na tel: 064/1464-489.
2.    uplate novčani iznos za učešće u postupku prodaje u iznosu od 386.000,00 dinara na tekući račun stečajnog dužnika br: 160-327386-43 kod Banca Intesa ad Beograd,  najkasnije dana 24.01.2012. godine.
3.    nakon izvršene uplate novčanog iznosa na ime učešća u postupku prodaje, a najkasnije pet radnih dana pre otvaranja pisanih ponuda, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije moraju predati Obrazac prijave i potpisanu Izjavu o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa, povereniku Agencije za privatizaciju kao i izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac, ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice.

Imovina se kupuje u viđenom stanju, bez garancije stečajnog upravnika u pogledu eventualnih nedostataka na predmetu prodaje i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa od 10:00 do 14:00 časova, a najkasnije  sedam dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).

Prodaja se vrši metodom neposredne pogodbe, uz prikupljanje pisanih ponuda, tako što sva zainteresovana lica mogu dostaviti ponude u pisanom obliku stečajnom upravniku, lično, u zatvorenoj koverti sa napomenom "PISANA PONUDA - NE OTVARATI" i naznakom da se ponuda odnosi na prodaju pokretne imovine AD Konfekcija "KLUZ TISA" u stečaju Novi Bečej, na adresu: Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, Beograd, Terazije br. 23, III sprat. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.01.2012. godine do 12:00 časova.
Otvaranje pisanih ponuda će se održati dana 31.01.2012. godine u 12:15 časova (15 minuta po isteku roka za predaju ponuda), na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju RS Beograd, Terazije br. 23, III sprat, sala br. 301. Ponuđač koji učestvuje u neposrednoj pogodbi, sa sobom mora poneti dokaze o identitetu (ličnu kartu, pasoš). U slučaju da ponuđača zastupa ovlašćeno lice, potrebno je da isto dostavi original punomoćja overenog pred sudom, za zastupanje na prodaji.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:
- prijavu za učešće na neposrednoj pogodbi uz prikupljanje pisanih ponuda potpisanu lično           ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice;
- bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi;
- dokaz o uplati novčanog iznosa na ime učešća u postupku prodaje;
- potpisanu Izjavu o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa;
- fotokopiju punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na otvaranju pisanih ponuda.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu i prodajnoj dokumentaciji, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Nakon otvaranja pisanih ponuda ponuđači mogu korigovati svoje ponude.

U skladu sa Nacionalnim standardom br. 5, stečajni upravnik je dužan, da ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% procenjene vrednosti, pre prihvatanja takve ponude zatraži saglasnost Odbora poverilaca.

Stečajni upravnik će za kupca proglasiti ponuđača, koji je pisanom ponudom ili u naknadno obavljenim direktnim pregovorima podneo najvišu ponudu, ukoliko je ponuđena cena iznad 50% od procenjene vrednosti imovine stečajnog dužnika koja je predmet prodaje. Novčani iznos na ime učešća u postupku prodaje iz tačke 2. ovog oglasa će se najboljem ponuđaču uračunati u kupoprodajnu cenu, te će isti imati obavezu da uplati razliku do punog iznosa kupoprodajne cene.
Pozivaju se članovi Odbora poverilaca da prisustvuju prodaji.

Ugovor o kupoprodaji se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja neposredne pogodbe uz prikupljanje ponuda, odnosno od dana eventualnog pribavljanja saglasnosti Odbora poverilaca ukoliko je ponuda niža od 50% procenjene vrednosti imovine. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, gubi pravo na povraćaj uplaćenog novčanog iznosa, kao i u drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje novčanog iznosa.
Stečajni upravnik će bez odlaganja vratiti uplaćeni novčani iznos na ime učešća u postupku prodaje, svakom ponuđaču čija ponuda bude odbijena u roku od 5 radnih dana od proglašenja najuspešnijeg ponuđača.

Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cenu, i u celosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.

Stečajni upravnik nije u obavezi da prihvati nijednu dostavljenu ponudu.

Konačnu odluku o izboru kupca neposrednom pogodbom donosi isključivo Odbor poverilaca, ako je ponuda niža od 50% od procenjene vrednosti imovine.

Ovlašćeno lice: Poverenik Dragica Arsić, kontakt telefon 064/1464-489.

 

Стечај

AD КОНФЕКЦИЈЕ КЛУЗ-ТИСА, НОВИ БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Бечеј

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива