ZZ „Molin" u stečaju oglašava izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

25. феб. 2011.

Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u KO Molin i KO Nova Crnja, ukupne površine 245 ha 76 a 85 m2, upisanog u posedovnom listu  br. 387 KO Molin i posedovnom listu br. 1640 KO Nova Crnja, neposrednom pogodbom uz prikupljanje pismenih ponuda, sa mogućnošću da se, nakon otvaranja ponuda, ponuda poboljša.

Spisak katastarskih parcela koje se daju u zakup može se dobiti od poverenika stečajnog upravnika.
Poljoprivredno zemljište izdaje se u zakup u celini.
Zemljište se izdaje u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Uslovi
·         Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja uplate novčani iznos od 315.000,00 dinara na ime učešća u postupku sprovođenja izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup na tekući račun stečajnog dužnika 290-16738-78 otvoren kod Univerzal banke a.d. Beograd, uz predaju potpisane Izjave o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa, a koji će bez odlaganja biti vraćen svakom ponuđaču čija ponuda bude odbijena u roku od 3 dana od dana proglašenja najpovoljnijeg ponuđača.
·         Zakup se ugovara na određeno vreme, odnosno do 30.11.2011. godine. U slučaju docnje u iseljenju zakupca iz predmetnog poljoprivrednog zemljišta, ugovorna kazna koju je zakupac dužan isplatiti zakupodavcu iznosi 525.000,00 dinara, za svaki započeti mesec docnje.
·         Minimalno prihvatljiva ponuda zakupnine iznosi 3.150.000,00 dinara.
·         Zakupnina se plaća u tri jednake rate. Prva rata dospeva 8 dana po potpisivanju ugovora. Druga rata dospeva 15.04.2011. godine. Treća rata dospeva 15.05.2011. godine.
·         Osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja, vodni doprinos, poljarinu i sve druge troškove koji nastanu povodom zakupa.
·         Zakupac se obavezuje da će, na ime obezbeđenja potraživanja zakupodavca po osnovu zakupa, predati blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem da zakupodavac odnosno stečajna masa (ukoliko zakupodavac bude prodat kao pravno lice) istu može, za sve neizmirene obaveze, popuniti s klauzulom „bez protesta“ i poslati na naplatu.
·         Zemljište je neuzorano. Zakupac je dužan da pre potisivanja ugovora pregleda predmet zakupa. Naknadne reklamacije nakon potpisivanja ugovora neće se priznati.
·         Zemljište se ne može izdati u podzakup bez pismene saglasnosti zakupodavca.
 
Ponuda
 
Dostavljena ponuda treba da sadrži jasno naveden ukupan iznos koji se nudi kao zakupnina.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZZ „Molin“ u stečaju ­– Ponuda – Ne otvariti“ na adresu: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije br. 23, III sprat, i moraju prispeti do 07.03.2011. godine, do 10 časova.
Javno otvaranje ponuda održaće se istog dana u 10:15 sati (15 minuta po isteku vremena za dostavljanje ponuda), u prostorijama Agencije za privatizaciju, u prisustvu komisije i predstavnika svih ponuđača. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena. Nakon otvaranja ponuda, predsednik komisije će pozvati podnosioce da poboljšaju svoje ponude u odnosu na najveću dostavljenu ponudu.
Stečajni upravnik: Agencija za privatizaciju RS, poverenik Radovan Savić, tel. 062/208-102.
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУВ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива