„Viskoza" a.d. u stečaju oglašava ispravku oglasa za zajedničku prodaju stečajnih dužnika kao pravnih lica javnim prikupljanjem ponuda

05. феб. 2011.

Ispravka oglasa o prodaji metodom javnog prikupljanja ponuda

stečajnihdužnikakao pravnih lica u jedinstvenom paketu
 
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju celuloze „Celuloza“ u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju celvlakna „Celvlakno“ u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju tehnički vlakana „Kord“ u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju lozofana ,,Lozofan“ u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju svile ,,Svila“ u stečaju, Loznica
    Holding kompanija mešovite svojine industrija viskoznih proizvoda i celuloze ,,Viskoza'' a.d. u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu ambalaže na bazi celofana, polipropilena, papira i drugih folija „Centrofan" u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje trasportnih usluga ,,Transport“ u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za izradu rezervnih delova, opreme i remontne usluge u procesnoj industriji „Hemiremont“ u stečaju, Loznica
    Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za društveni standard ,,Standard “ u stečaju, Loznica
 
Dana 24.12.2010.godine, na osnovu zaključaka Trgovinskog suda u Valjevu St. br. 10/09 od 24.09.2009. godine, St. br. 7/09 od 01.10.2009. godine, St. br. 6/09 od 24.09.2009. godine, St. br. 14/09 od 20.10.2009. godine, St. br. 16/09 od 23.11.2009. godine, St. br. 64/10 od 09.06.2010. godine; St. br. 8/09 od 12.10.2009. godine. St. br. 15/09 od 14.10.2009. godine, St. br. 63/10 od 18.02.2010. godine, St. br. 45/10 od 03.06.2010. godine, a u skladu sa članovima 109., 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/05) i na osnovu saglasnosti Odbora poverilaca od 10.12.2010. godine objavljen je oglas o prodaji javnim prikupljanjem ponuda stečajnih dužnika „Celuloza“ d.o.o. u stečaju, „Celvlakno“ d.o.o. u stečaju, „Kord“ d.o.o. u stečaju, ,,Lozofan“ d.o.o. u stečaju, ,,Svila“ d.o.o. u stečaju , Holding kompanija,,Viskoza'' a.d. u stečaju, ,,Standard “ d.o.o. u stečaju, ,,Transport“ d.o.o. u stečaju, „Hemiremont“ d.o.o. u stečaju, „Centrofan" d.o.o. u stečajukao pravnih lica u jedinstvenom paketu.
 
Stečajni upravnik navedenih stečajnih dužnika ovim oglasom vrši
 
ISPRAVKU
 
oglasa u delu koji se odnosi na procenjenu vrednost stečajnih dužnika ,,Svila“ d.o.o. u stečaju, ,,Standard “ d.o.o. u stečaju i „Kord“ d.o.o. u stečaju, a samim tim i u delu koji se odnosi na ukupnu procenjenu vrednost svih stečajnih dužnika u jedinstvenom paketu kao i na iznos depozita za učešće na javnom prikupljanju ponuda, usled okolnosti da je od objavljivanja oglasa do ovog momenta naknadno pronađena imovina navedenih stečajnih dužnika koja je dovela do uvećanja procenjene vrednosti stečajnih dužnika. U tom smislu obaveštavamo potencijalno zainteresovana lica da se oglas objavljen dana 24.12.2010. godine u dnevnim listovima „Kurir“, Press“ i „Politika“ menja:
 
    u stavu 1 tačka 3 oglasa na taj način što procenjena vrednost Holding kompanije „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju tehnički vlakana „KORD“ u stečaju, Loznica iznosi 176.109.976,00 dinara
    u stavu 1 tačka 5 oglasa na taj način što procenjena vrednost Holding kompanije „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju. svile ,,SVILA“ u stečaju, Loznica iznosi 169.099.837,00 dinara.
    u stavu 1 tačka 10 oglasa na taj način procenjena vrednost Holding kompanija „Viskoza“ a.d. – društvo sa ograničenom odgovornošću za društveni standard ,,STANDARD “ u stečaju, Loznica iznosi 41.462.583,70 dinara.
    u stavu 2 oglasa na taj način da PROCENjENA VREDNOST svih 10 stečajnih dužnika koji se prodaju kao jedinstven paket iznosi 1.156.110.444,97dinara.
    u stavu 3 oglasa na taj način da DEPOZIT za učešće na javnom prikupljanju ponuda iznosi 231.222.089,00 dinara.
    u stavu 6 tačka 2 oglasa na taj način da pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 231.222.089,00 dinara na tekući račun stečajnog dužnika broj 160329652-35otvoren kod „Banca Intesa“ a.d. Beograd ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (poslednji dan roka za uplatu depozita je 18.02.2011. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično i direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6. sprat, soba broj 610, Beograd, najkasnije do 18.02.2011. godine do 15 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 05.04.2011. godine. Ako na javnom otvaranju pisanih ponuda pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana kada je proglašen najboljim ponuđačem, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija.
 
U ostalim delovima oglas ostaje neizmenjen.
 
Стечај

Холдинг компанија мешовите својине индустрија вискозних производа и целулозе ВИСКОЗА АД ЛОЗНИЦА - МУ СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива