Javni poziv za davanje ponuda za odabir najboljeg ponuđača za pripremu za prodaju preduzeća «RADNIK» u stečaju iz Ćuprije

29. јан. 2011.

Na osnovu čl.132. stav 2., čl. 135. stav 1. i čl. 106. stav 1.  Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, br.104/09), kao i Nacionalnog standarda br.5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“, br.13/10), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
Građevinsko preduzeće u društvenoj svojini sa p.o. „RADNIK“-u stečaju Ćuprija,
(naziv stečajnog dužnika)
 
Oglašava
 
POZIV ZA DAVANjE PONUDE
 
za
 
Pripremu za prodaju stečajnog dužnikaGP“RADNIK“-u stečaju, Ćuprija, Cara Lazara 121, koji obuhvata sledeće aktivnosti:
-          prikupljanje imovinsko-pravne dokumentacije,
-          procenu likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika,
-          procenu vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica,
-          procenu delova stečajnog dužnika koji su pod razlučnim pravom,
-          predlog najpovoljnijeg načina prodaje,
-          dostavljanje objašnjenja na zahtev stečajnog upravnika, odnosno lica angažovanog od strane stečajnog upravnika u pogledu obavljene analize
 
       1.   Predmet projekta
 
            Predmet projekta su usluge  u postupku pripreme za prodaju u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom GP“RADNIK“-u stečaju, Ćuprija, ul. Cara Lazara 121.
 
  1. Svrha projekta
 
              Svrha projekta je da sena osnovu analize koja bude obavljena, stvore uslovi za prodaju imovine stečajnog dužnika ili stečajnog dužnika kao pravnog lica najpovoljnijim načinom prodaje. Stvaranje uslova za prodaju stečajnog dužnika najpovoljnijim načinom prodaje podrazumeva:
 
-          prikupljanje imovinsko-pravne dokumentacije stečajnog dužnika, sa posebnim osvrtom na identifikaciju i osnov držanja kako nepokretne, tako i pokretne imovine stečajnog dužnika,
 
-          procenu likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika, uključujući procenu delova stečajnog dužnika koji su pod razlučnim pravom,
 
-          procenu vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica,
 
-          predlog najpovoljnijeg načina prodaje (s tim što, ako je najpovoljniji način prodaje prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica, analiza mora da sadrži i mišljenje stručnog lica da je takav način prodaje najpovoljniji),
 
-          dostavljanje objašnjenja na zahtev stečajnog upravnika, odnosno lica angažovanog od strane stečajnog upravnika u pogledu obavljene analize,
 
sve napred navedeno u skladu sa odredbama Zakona o stečaju i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika.
 
Rezultati projekta će biti osnov za donošenje odluke stečajnog upravnika o načinu prodaje stečajnog dužnika, visini likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika, kao i visini vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica.
 
 
 
3.       Metode analize
 
          Ponuđač sa kojim se zaključi ugovor, analize će vršiti na osnovu odredbi Zakona o stečaju (Sl.glasnik RS 104/09) i Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl.glasnik RS 13/10), koristeći metode definisane ovim propisima. Neophodno je da se u analizi primene one metode koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom – Nacionalni standard br. 5 - o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, koje omogućavaju iskazivanje likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika i vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica.
   
  1. Rok za izvršenje posla
 
      Rok za izvršenje navedenih poslova, koji će detaljnije biti regulisani ugovorom, iznosi 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
 
  1. Informacije za ponuđače
 
Ponuđači ponudu mogu dostaviti svakog radnog dana u periodu od 09:00-16:30 časova na adresu Poverenika stečajnog upravnika – Veselinović Sonja, p.fah 7, 35000 Jagodina,(uz prethodnu telefonsku najavu Povereniku na tel.063/417-360) a najkasnije do 15.02.2011. godine do 16:30 časova. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena na naznačenu adresu.
 
Ponuđači mogu, pre dostavljanja ponude, preuzeti Konkursnu dokumentaciju i kriterijume za ocenu ponuda na adresi i u roku naznačenim u stava 1. ove tačke.
 
Ponudu dostaviti u dva primerka sa naznakom na koverti„Ponuda za projekat pripreme za prodaju stečajnog dužnika „RADNIK“-u stečaju, Ćuprija, ul. Cara Lazara 121“.
 
       Odluka o izboru najboljeg ponuđača, na osnovu analize tehničkih i finansijskih ponuda, doneće Odbor poverilaca u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 1. ove tačke, o čemu će biti obavešteni svi ponuđači.  
 
Nakon prihvatanja ponude od strane Odbora poverilaca, stečajni upravnik će se obratiti stečajnom sudiji za davanje saglasnosti za angažovanje stručnih lica, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora.
 
Isplati ugovorene naknade za izvršene usluge, koja će biti precizirana ugovorom, pristupiće se nakon unovčenja stečajne mase i uplate celokupne kupoprodajne cene ostvarene prodajom imovine stečajnog dužnika ili prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica. Pre ispunjenja ovog uslova ne može se tražiti isplata ugovorene cene za obavljanje usluga.
 
       Naručilac zadržava pravo da nijednu ponudu ne prihvati, o čemu će se ponuđačima dostaviti pismeno obaveštenje.
 
        U slučaju odustanka od postupka izbora najboljeg ponuđača, Naručilac neće biti odgovoran, ni na koji način, za stvarnu štetu, izgubljenu dobit, ili bilo kakvu drugu štetu koju ponuđač može usled toga da pretrpi, uprkos tome što je Naručilac bio upozoren na mogućnost nastupanja štete.
 
Ovlašćeno lice-Poverenik Agencije za privatizaciju-Sonja Veselinović, kontakt telefon: 063/417-360..
Преузмите оглас у целости
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ СА П.О. РАДНИК ЋУПРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива