AD "DRAGAČEVO" u stečaju oglašava prodaju nepokretne i pokretne imovine metodom javnog prikupljanja ponuda

18. дец. 2010.

 Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Beogradu 15. St. br. 233/2010 od 03.06.2010. godine, u skladu sa članovima 131. 132. 133. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srbije broj 104/2009), Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
''DRAGAČEVO''
AD Beograd u stečaju
sa sedištem u Beogradu, Đure Đakovićabr. 42
 
OGLAŠAVA
prodaju nepokretne i pokretne imovine
metodom javnog prikupljanja ponuda
 
Predmet prodaje je 1 celina pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika i to:
CELINA
I
·        knjižno vlasništvo Poslovnog prostora-stana na prvom spratu zgrade u Beogradu, ul Venizelosova broj 42, površine 93,76 m2 postojeći na k.p. br. 1296/2, upisano u listu nepokretnosti broj 1420 KO Stari Grad, kao svojina stečajnog dužnika i opisano (u V listu – 2. deo lista nepokretnosti br. 1420 KO Stari Grad), kao Stan nenumerisan iz z.k. levo;
·        vanknjižno pravo svojine na: Poslovnom prostoru u prizemlju objekta (ispod stana)
                                površine 68,76 m2
·        vanknjižno pravo svojine na: Poslovnom prostoru u potkrovlju objekta  (iznad stana)
                                površine 121,49 m2,  
 
Poslovni prostor ima ukupnu (uknjiženu i neuknjiženu) neto površinu od 284,01 m2.
 
Sastavni deo CELINE I čini pripadajući kancelarijski nameštaj, oprema i sitan inventar, čija je vrednost uračunata u cenu.
 
- Procenjena vrednost je:   20.490.766,96 dinara
                                                      - Depozit iznosi:                  4.098.153,40 dinara
 
 
Procenjena vrednost nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
Ponude se dostavljaju Agenciji za privatizaciju, Centru za sprovođenje stečajnih postupaka, ul. Terazije br. 23, III sprat, soba br. 309, Beograd. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.01.2011. godine do 14.00 časova.
 
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. Nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 08.00 do 15.00 časova u Beogradu, ul. Kneza Miloša br. 60;
  2. Uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj 205-156271-76 otvoren kod Komercijalne banke A.D. Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je do 18.01.2011.godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere lično mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju RS, Beograd Terazije 23, VI sprat, soba broj 610, Beograd, zaključno sa 18.01.2011. godine do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT +1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 18.03.2011. godine. Ako na javnom otvaranju pisanih ponuda pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati, od dana proglašenja za najuspešnijeg ponuđača, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
  3. Potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita, koja čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Fotokopije: popunjene prijave, garancije ili dokaza o uplati depozita i potpisane izjave o gubitku prava na vraćanje depozita, radi blagovremene evidencije, dostavljaju se povereniku Agencije za privatizaciju RS, najkasnije do 18.01.2011. godine. U slučaju da je učesnik koji predaje prijavu pravno lice, povereniku se dostavlja i izvod iz registracije i OP obrazac.
Prihvataju se isključivo ponude u zapečaćenoj koverti sa naznakom «Ponuda» na koverti. Ponude koje ne sadrže jasno određen iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu i prodajnoj dokumentaciji, nevažeće su i neće se uzeti u razmatranje.
Zapečaćena koverta sa ponudom dostavlja se lično i treba da sadrži:
-        prijavu za učešće na javnom prikupljanju ponuda potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice;
-        bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi;
-        dokaz o uplati depozita ili kopiju garancije;
-        potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita;
-        fotokopiju punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na javnom otvaranju pisanih ponuda, ako otvaranju prisustvuje ovlašćeni predstavnik.
Nepotpune i neuredne ponude i ponude koje sadrže uslov neće se uzimati u razmatranje.
 
Javno otvaranje ponuda održaće se dana 25.01.2011. godine u 14.15 časova (15 minuta po isteku vremena za predaju ponuda) na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za sprovođenje stečajnih postupaka, ul. Terazije br. 23, III sprat, sala za sastanke, Beograd, u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika svih ponuđača. Ako otvaranju ponuda prisustvuje ponuđač lično, potrebno je da isti poseduje i pruži na uvid dokaz o identitetu (važeća lična karta ili pasoš). U slučaju da ponuđača zastupa ovlašćeno lice, potrebno je da isto priloži i original punomoćja (overenog pred sudom) za zastupanje na javnom otvaranju pisanih ponuda.
Pozivaju se članovi Odbora poverilaca da prisustvuju otvaranju ponuda.
Stečajni upravnik otvara ponude tako što:
 
  1. čita pravila otvaranja pisanih ponuda,
  2. otvara pisane ponude,
  3.  upisuje u registar ponuda iznos određen u svakoj ponudi, imovinu na koju se ponuda odnosi, kao i potvrdu o uplaćenom depozitu,
  4. održava red na javnom otvaranju ponuda,
  5. potpisuje zapisnik.
 
U skladu sa Nacionalnim standardom broj 5, stečajni upravnik je dužan da ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% procenjene vrednosti, pre prihvatanja takve ponude zatraži saglasnost Odbora poverilaca.
Stečajni upravnik će svim ponuđačima koji su podneli ponude poslati obaveštenje o proglašenom najuspešnijem ponuđaču u roku predviđenim Nacionalnim standardom br. 5. Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana proglašenja najuspešnijeg ponuđača, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene i dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo svojine nad imovinom koja je predmet prodaje.
Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita.
Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita, gubi pravo na povraćaj depozita.
Stečajni upravnik će bez odlaganja vratiti položeni depozit/bankarsku garanciju svakom ponuđaču čija ponuda bude odbijena, u roku od 8 radnih dana od proglašenja najuspešnijeg ponuđača.
Imovina se kupuje u viđenom stanju, i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje, svakim radnim danom od 10.00 do 15.00 časova.
 
Porezi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.
 
Napomena: Nije dozvoljeno dostavljanje originala bankarske garancije vršiti pošiljkom (običnom ili preporučenom), putem faksa, mail-a ili na drugi način, osim na način propisan u tački 2. uslova za sticanje prava za učešće iz ovog oglasa.
 
Ovlašćeno lice: Poverenik Dragan Perković, kontakt telefon: 011/26-88-108; 063/301-721
Стечај

Предузеће за трговину на велико и мало ДРАГАЧЕВО АД Београд - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива