DP "HEMIJA-IMPEX" u stečaju oglašava prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem

18. дец. 2010.

 Na osnovu rešenja Privrednog suda u Beogradu St.br. 281/2010 od 29.4.2010. godine i rešenja o banrotstvu St.br. 281/2010 od 14.10.2010. godine, a u skladu sa članovima 131, 132 i 133 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
HEMIJA-IMPEXdruštvenopreduzećezaizvoz, uvoz, zastupanjeiproizvodnju ustečaju, Beograd, Ul. Dobrinjskabr. 3
 
OGLAŠAVA
prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem
 
 
Predmet prodaje je celokupna imovina stečajnog dužnika koju čini:
 
  1. Nepokretna imovina koja obuhvata poslovni prostor od više odeljenja, u prizemlju zgrade koja se nalazi u Ul. Dobrinjska br. 3, u Beogradu, površine od 171 m2, na k.p.br. 541/1 KO Savski venac, upisan u listu nepokretnosti br. 447 KO Savski venac kao društvena svojina stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1;
 
  1. Pokretna imovina koja obuhvata opremu i osnovna sredstva stečajnog dužnika po popisnim listama datim u prilogu prodajne dokumentacije.
 
Početna cena iznosi 37.697.500,00 dinara.              Depozit iznosi 15.079.000,00 dinara.
 
 
Pravo na učešće u prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana do 12.1.2011. godine, u periodu od 9:00 do 16:00 časova u prostorijama stečajnog dužnika, uz prethodnu najavu na telefon poverenika Jokić Dragice broj 063/876-39-88. Prodajna dokumentacija se može preuzeti nakon uplate iznosa od 20.000,00 dinara uz dostavu dokaza povereniku o izvršenoj uplati, svakog radnog dana do 14.1.2011. godine, u prostorijama stečajnog dužnika;
2.      uplate depozit u iznosu od 15.079.000,00dinara, na tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-337678-13 koji se vodi kod „BANCA INTESA“ AD Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je do 12.1.2011. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6. sprat, soba broj 610, Beograd, najkasnije do 12.1.2011.godine u 16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1), dok se kopija garancije dostavlja povereniku Agencije za privatizaciju zajedno sa obrascem prijave za učešće u prodaji. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 18.2.2011. godine. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita, koja čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
Nakon uplate depozita, a najkasnije do 14.1.2011. godine, potencijalni kupci su dužni da radi pravovremene evidencije dostave povereniku Agencije za privatizaciju sledeću dokumentaciju: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita i overenu fotokopiju ovlašćenja za zastupanje na javnom nadmetanju, ako na javnom nadmetanju prisustvuje ovlašćeni predstavnik.
 
Javno nadmetanje održaće se dana 19.1.2011.godine, u 11:00 časova na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju, Ul. Terazije br. 23, III sprat, Simpo sala. Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 9:00 do 10:50 časova, na istoj adresi.
 
Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
  1. registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutni),
  2. otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja,
  3. poziva učesnike da istaknu ponudu na oglašenu cenu, koju su spremni da plate,
  4. održava red na javnom nadmetanju,
  5. proglašava kupcem učesnika koji je ponudio najvišu cenu, a nijedan drugi učesnik ne istakne veću cenu od poslednje ponuđene cene,
  6. potpisuje zapisnik.
 
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane Kupca i nakon dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo na uknjižbu nepokretnosti, dok kod pokretne imovine Kupac stiče pravo vlasništva momentom uplate kupoprodajne cene.
 
Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita. Ako proglašeni Kupac ne potpiše zapisnik, ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita gubi pravo na povraćaj depozita, a za Kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač u postupku javnog nadmetanja.
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju, bez pružanja garancija za nedostatke imovine koja je predmet prodaje. Imovina se može razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije do 7 dana pre zakazane prodaje, svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 časova, uz prethodnu najavu povereniku na telefon 063/876-39-88 ili 011/3398-257.
 
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana završetka javnog nadmetanja.
 
Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja.
 
Porezi i troškovi realizacije kupoprodajnog ugovora (troškovi overe ugovora, troškovi uknjižbe nepokretnosti, troškovi postupka pred Komisijom za zaštitu konkurencije u smislu čl. 132 st. 10 Zakona o stečaju), se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.
 
Napomena:Nije dozvoljeno dostavljanje originala bankarske garancije vršiti pošiljkom (običnom ili preporučenom), putem faksa, elektronskom poštom ili na drugi način, osim na način propisan u tački 2. uslova za sticanje prava na učešće iz ovog oglasa.
 
Osoba za kontakt - ovlašćeno lice: poverenik Dragica Jokić, kontakt telefon 063/876-39-88 ili 011/3398-257.
Стечај

ХЕМИЈА-ИМПЕКС друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива