ZZ „Molin" u stečaju oglašava izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

08. дец. 2010.

Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u KO Molin i KO Nova Crnja, ukupne površine 245 ha 76 a 85 m2, upisanog u posedovnom listu  br. 387 KO Molin i posedovnom listu br. 1640 KO Nova Crnja, neposrednom pogodbom uz prikupljanje pismenih ponuda, sa mogućnošću da se, nakon otvaranja ponuda, ponuda poboljša.

Spisak katastarskih parcela koje se daju u zakup može se dobiti od poverenika stečajnog upravnika.
Poljoprivredno zemljište izdaje se u zakup u celini.
Zemljište se izdaje u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Uslovi
·         Zakup se ugovara na određeno vreme, odnosno do 30.11.2011. godine. U slučaju docnje u iseljenju zakupca iz predmetnog poljoprivrednog zemljišta, ugovorna kazna koju je zakupac dužan isplatiti zakupodavcu iznosi 1.050.000,00 din.
·         Minimalno prihvatljiva ponuda zakupnine iznosi 3.150.000,00 dinara neto (bez PDV-a).
·         Zakupnina se plaća u tri jednake rate. Prva rata dospeva 8 dana po potpisivanju ugovora. Druga rata dospeva 05.02.2011. godine. Treća rata dospeva 05.05.2011. godine.
·         Osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja, porez na zakup, vodni doprinos, poljarinu i sve druge troškove koji nastanu povodom zakupa.
·         Zakupac se obavezuje da će, na ime obezbeđenja potraživanja zakupodavca po osnovu zakupa, zakupodavcu predati blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem da zakupodavac odnosno stečajna masa (ukoliko zakupodavac bude prodat kao pravno lice) istu može, za sve neizmirene obaveze, popuniti s klauzulom „bez protesta“ i poslati na naplatu.
·         Zemljište je neuzorano. Zakupac je dužan da pre potisivanja ugovora pregleda predmet zakupa. Naknadne reklamacije nakon potpisivanja ugovora neće se priznati.
·         Zemljište se ne može izdati u podzakup bez pismene saglasnosti zakupodavca.
·         Pre potpisivanja ugovora stečajni upravnik će zatražiti saglasnost Odbora poverilaca.
Ponuda
Dostavljena ponuda treba da sadrži jasno naveden ukupan iznos koji se nudi kao zakupnina, kao i način obezbeđenja isplate zakupnine i ostalih troškova.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZZ „Molin“ u stečaju ­– Ponuda – Ne otvariti“ na adresu: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije br. 23, III sprat, i moraju prispeti do 21.12.2010. godine, do 10 časova.
Javno otvaranje ponuda održaće se istog dana u 10:15 sati (15 minuta po isteku vremena za dostavljanje ponuda), u prostorijama Agencije za privatizaciju, u prisustvu komisije i predstavnika svih ponuđača. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena. Nakon otvaranja ponuda, predsednik komisije će pozvati podnosioce da poboljšaju svoje ponude u odnosu na najveću dostavljenu ponudu.
Stečajni upravnik: Agencija za privatizaciju, poverenik Radovan Savić, tel. 062/208-102.
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУВ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива