Poziv za dostavljanje pisama zainteresovanosti za rukovodioca projekta za poslove nabavki u sektoru za upravljanje projektima za projekat regionalni razvoj Bora

25. нов. 2010.

REPUBLIKA SRBIJA

Agencija za privatizaciju Republike Srbije

PROJEKAT REGIONALNI RAZVOJ BORA
#P092999
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PISAMA ZAINTERESOVANOSTI
ZA
RUKOVODIOCA PROJEKTA ZA POSLOVE NABAVKI
U SEKTORU ZA UPRAVLjANjE PROJEKTIMA
ZA PROJEKAT REGIONALNI RAZVOJ BORA

Vlada Republike Srbije je primila kredit pod IDA uslovima (XDR 6.6 miliona) i zajam pod IBRD uslovima (EUR 24.3 miliona) za projekat Regionalni razvoj Bora. Cilj ovog projekta je podrška Vladi Republike Srbije u nastojanju da oživi Borski okrug kroz sledeće aktivnosti: (i) rešavanje hitnih ekoloških i socijalnih problema nastalih usled restrukturiranja rudarskog sektora i (ii) podsticanje novih mogućnosti ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mesta u regionu. U skladu sa navedenim, projekat se sastoji iz dve glavne komponente:

(iii)         Komponenta A – Upravljanje životnom sredinom i sanacija životne sredine, i
(iv)         Komponenta B – Socio-ekonomska obnova
 
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je nadležno za Komponentu Upravljanje životnom sredinom i sanacija životne sredine (Komponenta A), dok je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja nadležno za Komponentu socio-ekonomske obnove (Komponenta B).
 
Sektor za upravljanje projektima (Project Management Unit) u okviru Agencije za privatizaciju Republike Srbije je zadužen za koordinaciju izvršenja projekta, kao i za sprovođenje nabavki, isplata i administrativnu podršku korisnicima projekta. Sektor za upravljanje projektima predstavlja glavni kontakt sa državnim agencijama, Svetskom bankom i ostalim donatorima. Podršku u radu Sektoru za upravljanje projektima pružaju dve Lokalne implementacione jedinice (LIJ), sa sedištem u Borskom okrugu, a one su zadužene za koordinaciju svakodnevnih aktivnosti u okvirima datih komponenti projekta.
Agencija za privatizaciju želi da ugovorom o konsultantskim uslugama sa punim radnim vremenom angažuje domaćeg rukovodioca projekta za poslove nabavki (Konsultant) u Sektoru za upravljanje projektima, odgovarajućeg obrazovnog profila i radnog iskustva.
Predviđeno je da zadatak započne u januaru 2011. godine, sa trajanjem do datuma završetka projekta, odnosno, 30. septembra 2012.
 

KRATAK OPIS POSLA

Konsultant će biti zadužen da obavlja sve aktivnosti u postupku nabavke u Sektoru za upravljanje projektima, u skladu sa smernicama Svetske banke. Konsultant treba da koordinira sve aktivnosti nabavke, pripremu plana nabavke, dokumentaciju za nabavke, pregovore sa ugovaračima i dobavljačima, isporuku, prijem, kontrolu kao i evaluaciju opreme, nameštaja, materijala, javnih radova i tehničke pomoći predviđene ovim projektom. Konsultant je dužan da podnosi izveštaje direktoru Sektora za upravljanje projektima Agencije za privatizaciju.
Konsultant će biti odgovoran da se postupak nabavki u vezi sa ovim projektom, sprovodi u skladu sa procedurama i planovima aktivnosti dogovorenim sa Bankom i sufinansijerima.
 

ISKUSTVA I KVALIFIKACIJE:

Da bi izvršio ove zadatke, Konsultant treba da poseduje sledeća iskustva i kvalifikacije:
 
(i)           Detaljno poznavanje procedura nabavki Svetske banke;
(ii)          Iskustvo u radu na projektima finansiranim od strane Svetske banke;
(iii)         Fakultetsko obrazovanje iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih nauka/inženjerstva, itd;
(iv)         Iskustvo u sprovođenju nabavke roba i radova prema postupku Međunarodnog konkurentskog nadmetanja (ICB) i iskustvo u postupku izbora firme.
Neophodno je i dobro znanje engleskog jezika kao i iskustvo u radu na računaru (Ofis paket). Takođe, Konsultant treba da poseduje i dobre veštine komunikacije.
Izbor kandidata se vrši po metodi Selekcije individualnih konsultanata (Individual Consultants Selection Method) u skladu sa procedurama propisanim u Smernicama Svetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata od strane korisnika sredstava Svetske banke (Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers), maj 2004. godine.
Državni službenici ne ispunjavaju uslov za angažovanje po ugovoru za konsultatske usluge, osim u slučaju: a) da se nalaze na neplaćenom odsustvu, b) da ih ne angažuje institucija za koju su radili neposredno pre odlaska na odsustvo, i v) da njihovo angažovanje ne predstavlja sukob interesa.
Sektor za upravljanje projektima Agencije za privatizaciju Republike Srbije će administrirati ovaj ugovor.
Agencija za privatizaciju ovim putem poziva kvalifikovane individualne konsultante da izraze svoje interesovanje za pružanje predmetnih usluga slanjem radnih biografija uz propratno pismo. U radnoj biografiji treba jasno navesti najrelevantnije i najskorije projekte koji su po mišljenju kvalifikovanih kandidata najrelevantniji i koji na najbolji način dokumentuju iskustvo u skladu sa ovde navedenim zahtevima. Izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi kopiju fakultetske diplome.
 
Predviđeni su sledeći kriterijumi za ocenjivanje radnih biografija kandidata:
 
 

Kriterijumi

Bodovi

(i)        Fakultetsko obrazovanje iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih nauka/inženjerstva, itd

20

(ii)       Iskustvo u radu na projektima finansiranim od strane Svetske banke

20

(iii)     Obimno prethodno iskustvo konsultanta u upravljanju postupcima nadmetanja i ugovaranja za robe i radove (u skladu sa procedurama Međunarodnog konkurentskog nadmetanja) i izboru konsultantskih firmi (prema metodi izbora na osnovu kvaliteta i cene QCBS)

50

(iv)      Odgovarajuće komunikacione veštine

10

UKUPNO

100

 
Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove i žele da učestvuju, treba da dostave svoje radne biografije poštom ili elektronskom poštom do 10. decembra 2010. godine, najkasnije do 15:00 časova (po lokalnom vremenu). Zakasnele prijave se neće razmatrati.
Kontakt:
 
Ankica Momčilović
direktor
Sektor za upravljanje projektima
Agencija za privatizaciju
Republika Srbija Republika Srbija
Terazije 23, IV sprat
11000 Beograd
Tel: (+381 11) 30 20 815
Faks: (+381 11) 30 25 750 
E-pošta: amomcilovic@priv.rs
 
Sanja Spasenić
rukovodilac projekta
Sektor za upravljanje projektima
Agencija za privatizaciju
Republika Srbija Republika Srbija
Terazije 23, IV sprat
11000 Beograd
Tel: (+381 11) 30 25 792
Faks: (+381 11) 30 25 750
E-pošta: sspasenic@priv.rs
Преузмите конкурс у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива