Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća: DP Fabrika Ulja, Kruševac

23. сеп. 2002.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001), Agencija za privatizaciju objavljuje
Javni poziv
za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća:
DP Fabrika Ulja, Kruševac,
Jastrebačka 14, 37000 Kruševac

1. Agencija za privatizaciju nudi na prodaju 70% društvenog kapitala, što predstavlja 70% od ukupnog kapitala Društvenog preduzeća Fabrika Ulja, Kruševac, (u daljem tekstu: "Subjekat privatizacije”), strateškom partneru koji će nastaviti postojeće proizvodne aktivnosti preduzeća i preuzeti obavezu investiranja u cilju daljeg razvoja preduzeća.

2. Podaci o subjektu privatizacije: Adresa: DP Fabrika Ulja, Jastrebačka 14, 37000 Kruševac, Republika Srbija, SR Jugoslavija;
adresa na internetu: http://www.mpriv.sr.gov.yu/scp/fabrika _ulja.pdf.
Tel: 037/ 428 437
Faks: 037/ 22 975
Delatnost: 15420 proizvodnja rafinisanih ulja i masti
Šifra tendera: FAU07/02
Kontakt: navedeni dole

Detaljniji podaci u vezi sa privatizacijom subjekta privatizacije, zajedno sa Informacionim memorandumom (u daljem tekstu: "Tenderska dokumentacija”) biće dostupni svim zainteresovanim kupcima (u daljem tekstu: "Učesnici tendera”) posle potpisivanja Izjave o obavezi čuvanja poverljivih podataka i uplate cene tenderske dokumentacije u visini od 340.000 dinara, odnosno 408.000 dinara što uključuje 20% poreza na promet usluga.
Agencija za privatizaciju je izabrala Raiffeisen Investment AG, Austria (RIAG), kao savetnika u postupku privatizacije subjekta privatizacije (u daljem tekstu: "Savetnik”).

3. Pravo na podnošenje ponude imaju učesnici tendera direktno ili njihovo zavisno preduzeće u kome imaju većinsko vlasništvo, a ispunjavaju sledeće uslove:
- predstavljaju pravni subjekt koji posluje u proizvodnji i/ili distribuciji i/ili preradi rafinisanog ulja i masti i ima dokazano priznato iskustvo u navedenoj delatnosti,

4. Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kapitala je 15. novembar 2002. godine, do 17 sati (po beogradskom vremenu). Agencija za privatizaciju zadržava pravo da taj rok, po potrebi, izmeni.
Visina depozita za učešće na javnom tenderu iznosi 100.000 američkih dolara (sto hiljada američkih dolara), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije na dan uplate.

5. Agencija za privatizaciju ovim poziva zainteresovane učesnike tendera da podnesu zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije subjekta privatizacije, u periodu počev od 23. septembra 2002. godine, zaključno sa 25. oktobrom 2002. godine.

6. Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije dostavlja se Savetniku poštom na navedene adrese, elektronskom poštom ili putem faksa, sa jasnom naznakom "Zahtev za kupovinu tenderske dokumentacije – šifra tendera: FAU07/02".
Po prijemu ovog zahteva Savetnik će učesniku tendera ili njegovom ovlašćenom predstavniku ispostaviti fakturu za plaćanje naknade za tendersku dokumentaciju i uputiti mu na potpis Izjavu o obavezi čuvanja poverljivih podataka, poštom, elektronskom poštom ili putem faksa. Potpisana Izjava o obavezi čuvanja poverljivih podataka, šalje se bez odlaganja, faksom i poštom Savetniku na navedene adrese.

7. Po prijemu potpisane Izjave o obavezi čuvanja poverljivih podataka i dokaza o izvršenoj uplati naknade za tendersku dokumentaciju, Savetnik će, bez odlaganja, učesniku tendera dostaviti tendersku dokumentaciju poštom ili će je predati ovlašćenom predstavniku kupca. Savetnik i Agencija za privatizaciju ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja koje može da nastane pri dostavljanju bilo kog dokumenta.

8. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom ili privatizacijom subjekta privatizacije neophodno je kontaktirati Savetnika, na navedenu adresu.

Tatjana Terzic, Project Director
Tel. +43 1 710 54 00 57;
Fax: +43 1 710 54 00 69
E-mail: t.terzic@riag.raiffeisen.at
Raiffeisen Investment AG
Reisnerstrasse 40, A-1030 Vienna, Austria

Sandra Grote, Project Manager
Tel. +43 1 710 54 00 54;
Fax: +43 1 710 54 00 69
E-mail: s.grote@riag.raiffeisen.at
Raiffeisen Investment AG
Reisnerstrasse 40, A-1030 Vienna, Austria
ФАБРИКА УЉА АД
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА УЉА КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња уља и масти

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива