Одлука којом се проглашава неуспешним поступак јавног прикупљања понуда за АД ДИБ Бујановац, шифра поступка ЈП 181/15.

20. апр. 2016.

 

На основу чл. 13. ст. 4. и 9, чл. 36. ст. 1. тач. 2) и чл. 36. ст. 3. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15 и 12/16 - у даљем тексту: Уредба), a на предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ДИБ БУЈАНОВАЦ, матични број: 07179049, образоване Решењем Министра привреде Број: 023-02-00342/2016-05-312/05-2903 од 21. марта 2016. године (у даљем тексту: Комисија), Министарство привреде дана 8. априла 2016. године, доноси следећу:

 

О Д Л У К У

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава јединог учесника РУС-БУЛ ИНВЕСТ ЕООД, Софија, Бугарска, јединствени идентификациони број: 202189936, шифра поступка: JP 181/15.

2. Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ДИБ БУЈАНОВАЦ, матични број: 07179049, JP 181/15, проглашава се НЕУСПЕШНИМ.

3. Одлуку из тачке 2. објавити на интернет страници Министарства привреде даном доношења.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 31.12.2015. године објављен је Јавни позив за прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ДИБ БУЈАНОВАЦ, матични број: 07179049, шифра поступка: JP 181/15.

 

Крајњи рок за достављање пријава био је 30. март 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигла је само једна пријава заинтересованог учесника и то: РУС-БУЛ ИНВЕСТ ЕООД, Софија, Бугарска, јединствени идентификациони број: 202189936 (у даљем тексту: Учесник).

 

Јавним позивом је предвиђена обавеза заинтересованих лица да уплате депозит за учешће у поступку у износу од 206.364,70 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

Учесник је у корист Министарства привреде уплатио на име депозита за учешће у поступку износ од 20.636,47 евра, што је 185.728,23 евра мање од износа депозита предвиђеног Јавним позивом.

 

Комисија је утврдила да је пријава Учесника не садржи доказ о уплати депозита, односно да Учесник није уплатио депозит у складу са Јавним позивом и Упутством за понуђаче.

 

Дана 1. априла 2016. године Комисија је донела Одлуку којом је предложила Министарству привреде да одбаци пријаву Учесника, и да поступак прогласи неуспешним.

Чланом 13. став 4. Уредбе прописано је, између осталог, да Министарство привреде на предлог Комисије доноси одлуку којом одбацује пријаву уколико није уплаћен депозит.

Чланом 13. став 9. Уредбе прописано је да уколико ниједна пријава не испуњава прописане услове, Министарство привреде на предлог Комисије доноси одлуку којом проглашава поступак неуспешним.

Чланом 36. ставом 1. тачком 2) Уредбе прописано је да министарство надлежно за послове привреде проглашава поступак неуспешним уколико ниједна пријава не испуњава услове.

Чланом 36. ставом 3. Уредбе прописано је да се одлука о проглашењу поступка неуспешним објављује на интернет страници министарства надлежног за послове привреде даном доношења, као и да се доставља учеснику у року од пет дана од дана доношења.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ ДИБ ДОО БУЈАНОВАЦ

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива