Јавни позив за избор стратешког партнера за Акционарско друштво Галеника

04. апр. 2016.

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству („Сл. гласник РС“, бр. 129/14, 75/15 и 16/16) и Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-3041/2016 од 25. марта 2016. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор стратешког партнера за Акционарско друштво Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун), матични број: 07726325

(у даљем тексту: Јавни позив)

Шифра поступка: JP 2/16

Министарство позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица да поднесу пријаву за учешће у поступку приватизације Акционарског друштва Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун), матични број: 07726325, (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом стратешког партнерства, методом јавног прикупљања понуда (у даљем тексту: Пријава).

1. Начин спровођења стратешког партнерства

Поступак приватизације Субјекта приватизације спроводи се моделом стратешког партнерства путем докапитализације Субјекта приватизације новчаним улогом, на основу којег Стратешки партнер стиче 25% акцијског капитала Субјекта приватизације и методом јавног прикупљања понуда.

2. Општи подаци о Субјекту приватизације

Пословно име

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГАЛЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА,   ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА И АДИТИВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Структура капитала (ЦРХоВ):

Република Србија

70,00000%

    700.000 акција                                              

Акционарски фонд АД Београд      

15,01870%

150.187 акција

Остали акционари           

14,98130%

149.813 акција

Укупно:   

100,00000%

1.000.000 акција

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал:

14.321.295,14 ЕУР

7.550.569,62 ЕУР 

104.146.663,01 ЕУР 

Уплаћени новчани капитал:

104.146.663,01 ЕУР 07.07.2006

7.550.569,62 ЕУР 08.11.2007

14.321.295,14 ЕУР 27.10.2006

3. Квалификациони услови

Стратешки партнер може бити домаће или страно правно лице. Домаћа или страна правна лица могу да се удруже ради стратешког партнерства (у даљем тексту: Конзорцијум) и да овласте једно лице за заступање.

Право на подношење Пријаве има заинтересовани Стратешки партнер који је потписао Уговор о чувању поверљивих података и откупио Приватизациону документацију и који испуњава следеће Квалификационе услове:

1)    Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у складу са овим Јавним позивом;

2)    Уколико је Стратешки партнер лице регистровано код надлежног органа Републике Србије, да је доставио потврду да су све доспеле обавезе за порезе, доприносе и друге јавне дажбине измирене;

3)    Да су Стратешки партнер, или његов контролни власник, или чланови конзорцијума заједно остварили пословне приходе у претходној финансијској години у висини од најмање ЕУР 50 милиона, или да су исказали имовину у износу не мањем од ЕУР 100 милиона;

4)    Да ће обезбедити најмање 5 руководилаца којима ће бити поверено управљање Субјектом приватизације у периоду трајања Стратешког партнерства, а од којих сваки има најмање 10 година радног искуства, од чега је најмање 5 година на руководећим позицијама у фармацеутским компанијама и/или на пословима финансијског или оперативног реструктурирања.

Стратешки партнер мора испуњавати услове прописане чланом 12. Закона о приватизацији.

Поступак доказивања испуњења квалификационих услова ближе је одређен у Упутству за понуђаче.

4. Критеријуми за рангирање понуда

Критеријуми за рангирање понуда су:

1)    финансијски критеријуми:

-    Понуђени износ докапитализације у новцу за стицање 25% акцијског капитала у Субјекту приватизације, који не може бити мањи од ЕУР 7 милиона;
-    Предложени проценат купопродајне цене који ће припасти Републици Србији и Акционарском фонду приликом заједничке продаје акција у Субјекту приватизације са Стратешким партнером, при чему проценат остварене купопродајне цене који припада Републици Србији и Акционарском фонду не може бити мањи од 50%.


2)    технички критеријум:

-    Предложени минимални број запослених које ће Субјект приватизације запошљавати у периоду трајања Стратешког партнерства.

Поступак вредновања испуњености критеријума за рангирање Пријава је ближе одређен у Упутству за понуђаче.

5. Откуп Приватизационе документације

Приватизациону документацију чине:
-    Информациони меморандум,
-    Упутство за понуђаче, и
-    друге информације и документација неопходна за спровођење поступка.

Приватизациона документација ће бити доступна почев од 11. априла 2016. године.

Накнада за откуп приватизационе документације износи РСД 300.000.

Захтев за откуп Приватизационе документације (у даљем тексту: Захтев), подноси се Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе nadezda.curcic@privreda.gov.rs и sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком: „Захтев за куповину Приватизационе документације - шифра поступка: JP 2/16“, најкасније до 22. априла 2016. године, до 15.00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Захтев, између осталог, мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број и ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном се има сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату по основу поднетог Захтева и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

Након уплате накнаде за откуп Приватизационе документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, Министарство ће подносиоцу Захтева доставити Приватизациону документацију поштом, електронском поштом или ће је предати његовом овлашћеном представнику који приступи у Министарство ради личног преузимања. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

6. Подношење Пријава

Крајњи рок за подношење Пријава је 4. мај 2016. године, до 15.00 часова (по локалном времену у Републици Србији).

Пријава се подноси Министарству у оквиру затвореног коверта све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче и овим Јавним позивом. Пријаве које не садрже доказе о испуњености услова из овог Јавног позива неће бити разматране.

Форма и садржина Пријаве, укључујући и форму и садржину изјава подносилаца Пријаве којима се доказује испуњеност квалификационих критеријума за стицање статуса Стратешког партнера, ближе су одређене Упутством за понуђаче.

7. Износ и начин уплате депозита

Сва заинтересована лица дужни су да на име обезбеђења озбиљности понуде уплате депозит у износу од ЕУР 100.000.

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

8. Други подаци од значаја за спровођење поступка

Државни повериоци Субјекта приватизације су дужни да конвертују потраживања у капитал Субјекта приватизације по потписивању Уговора о стратешком партнерству, о чему ће Влада Републике Србије донети посебну Одлуку.

Република Србија и државни повериоци ће са Субјектом приватизације потписати Репрограм којим ће:
-    постојећа и будућа потраживања Републике Србије према Субјекту приватизације настала по основу гаранција Републике Србије за обавезе Субјекта приватизације, и
-    потраживања државних поверилаца са стањем на дан потписивања Уговора о стратешком партнерству, која нису била предмет мера за растерећење Субјекта приватизације,
доспети по окончању Стратешког партнерства и намирити се из средстава остварених од продаје акција Републике Србије у Субјекту приватизације или на други начин у складу са Уговором о стратешком партнерству.

Начин управљања и обавезе у бези са управљањем Субјекта приватизације од стране Стратешког партнера ће бити дефинисани уговором о стратешком партнерству.

Стратешко партнерство ће се окончати најкасније пет година након дана потписивања Уговора о стратешком партнерству.

9. Измене Јавног позива

Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог Јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

10. Питања и додатна појашњења

За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати, на српском или енглеском језику, следећа лица:

Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Надежда Ћурчић
тел: +381 11 30 20 847
E-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs

Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Сања Грубић
тел: +381 11 30 20 833
E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

Галеника ад
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГАЛЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА, ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА И АДИТИВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива