„ПРВИ ПАРТИЗАН ГАМА", у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица

30. окт. 2015.

јавним прикупљањем понуда

На основу закључка Трговинског суда у Ужицу Ст. бр. 18/09 од 21.10.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005) и на основу одлуке одбора поверилаца од 21.01.2015. године стечајни управник стечајног дужника

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ПРВИ ПАРТИЗАН ГАМА“ У СТЕЧАЈУ

УЖИЦЕ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БР. 2

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

јавним прикупљањем понуда

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најважнију имовину стечајног дужника чине:

 • заједнички удео у објекту за неутралисање и пречишћавање отпадних вода који је изграђен у Ужицу на адреси Милоша Обреновића бр. 2, на кат. пар. 9836/87 КО Ужице, који објекат је у листу непокретности бр. 11757 КО Ужице, описан као зграда бр. 1, изграђена без одобрења за градњу, спратности ПР + 2СП, на којем је стечајни дужник уписан као држалац са заједничким обимом удела са још 12 привредних друштава;

 • заједнички удео у објекту трафостанице који је изграђен у Ужицу на адреси Милоша Обреновића бр. 2, на кат. пар. 9836/92 КО Ужице, који објекат је у листу непокретности бр. 11757 КО Ужице, описан као зграда бр. 1, изграђен без одобрења за градњу, спратности ПР, на којем је стечајни дужник уписан као држалац са заједничким обимом удела са још 12 привредних друштава;

 • сувласнички удео од 3,99% идеалног дела на непокретностима у Београду ул. Господар Јованова бр. 61 у складу са условима из правоснажне пресуде Привредног суда Ужице П. бр. 469/2012 од 25.12.2012. године.

  Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у продајној документацији

  Процењена вредност износи 4.431.000,00 динара

  Депозит за учешће у поступку продаје износи 886.200,00 динара

  Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво ПРВИ ПАРТИЗАН - ГАМА - у стечају

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња осталих предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива