АД "НЕОН", у стечају оглашава продају имовине

30. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства, Ст.бр. 35/2014 од  22.01.2015. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133. и 135. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

АД "НЕОН"  у стечају

Булевар деспота Стефана бр.5, Нови Сад

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем - први пут

Предмет продаје чини имовина стечајног дужника сврстана у две имовинске целине:

Ред.бр. имовинске целине

ОПИС ИМОВИНЕ

Почетна цена у динарима

Депозит за учешће у динарима

1.

Непокретна имовина, ванкњижно власништво стечајног дужника и то:  пословни простор-локал у површини од 30,80 м² који се налази у Новом Саду, Ул. Радомира Раше Радујкова, у оквиру зграде јавног склоништа, према упису објекат изграђен без одобрења за градњу, број зграде 1, површине 692 м², врста права држалац (према упису држалац није утврђен), облик својине приватна, обим удела 1/1,  изграђенe на кат. парцели 7742/3, према врсти градско грађевинско земљиште у статусу  јавне својини, обим удела 1/1, уписана у Лист непокретности бр. 20523 КО Нови Сад I.

 

 

 

 

 

562.100,00

 

 

 

 

 

224.840,00

2.

Покретна имовина коју чини опрема према спецификацији из продајне документације која се налази на локацији Булевар Деспота Стефана бр.5, Нови Сад;

 

237.885,00

 

95.154,00

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара за имовинску целину бр. 1 и 5.000,00 динара за имовинску целину бр. 2.  Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9:00 до 15:00 часова, уз претходну најаву поверенику стечајног управника на број телефона 063/610-388;

2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 200-2799960101005-42 код: Банка „Поштанска штедионица“ АД Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 23.11.2015.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, соба 610, најкасније 23.11.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време; Гаранција мора имати рок важења до 30.12.2015. године. У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 15:00 часова  а најкасније  7 (седам) дана пре заказане продаје, односно до 23.11.2015. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Након уплате депозита, а најкасније до 23.11.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање ће се одржати дана 30.11.2015. године  у 11:00 часова на следећој адреси: ДП «Интерпан» у стечају, Нови Сад, Булевар oслобођења 92, I спрат.

Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.

Купопродајни уговор се у законом предвиђеној форми потписује у року од 5 радних дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Тек након уплате купопродајне цене од стране Купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче право на укњижбу непокретности, док код покретне имовине Купац стиче право власништва моментом уплате купопродајне цене.

Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција; У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 (осам) дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције вршити пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, мејла или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из овог огласа.

Oвлашћено лице: Повереник Гвозден Јовановић, контакт телефон : 063/610-388.

Стечај

НЕОН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ПОПРАВКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива