"ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ"а.д., у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

20. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.44/2010 од  27.05.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

"ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ"а.д у стечају из Зајечара, ул. Чупићева бр.61

ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Целина бр. 1

- Зграда пословних услуга (тзв. самоуслуга -  „САВА“ са магацином) која се налази  у приземљу у  ул. Сремској бб,  број зграде 1, уписане површине 334 м2, док је фактичко стање површине по налазу вештака 273,79 м2  правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - држалац, облик својине мешовита, носилац права стечајни дужник, изграђена на к.п.бр. 9897/7 КО Зајечар. Инвентар који се налази у локалу, према спецификацији из продајне документације.

8.700.000,00

4.378.000,00

Целина бр. 2

- Пословни простор-Девет и више просторија пословних услуга КАНЦЕЛАРИЈЕ - (тзв. „УПРАВНА ЗГРАДА“) који се налази  у ул. Хајдук Вељкова бр. 9, у оквиру стамбено-пословне зграде, изграђене на к.п.бр. 8906/3 КО Зајечар. Пословни простор је уписан  у В листу - 2.део  листа непокретности бр. 16358 КО Зајечар, на првом спрату, број улаза 1, број посебног дела 2, уписане површине од 238 м2, док је фактичко стање површине по налазу вештака 282,48 м2 врста права - својина, облик својине мешовита,  носилац права стечајни дужник. Инвентар који се налази у локалу, према спецификацији из продајне документације.

17.800.000,00

8.790.000,00

Целина бр. 3

Пословни простор - стовариште „Техночелик“ у улици Чупићева бб, који обухвата више пословних објеката, и то три зграде, једна зграда површине 860,65 м2  која се састоји од тринаест просторија, магацин површине 138,35 м2 и стражара површине 30,14 м2, сви објекти изграђени на кат. парцели 8959/10 К.О. Зајечар уписаној у л.н. 17616 К.О. Зајечар.

У листу непокретности број 17616 К.О. Зајечар евидентиран је само један објекат под називом Помоћна зграда МАГАЦИН, површине 58 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - држалац, облик својине мешовита, носилац права стечајни дужник. На остатку  површина објеката стечајни дужник је ванкњижни власник. Инвентар који се налази у локалу, према спецификацији из продајне документације

14.600.000,00

7.521.000,00

Целина бр. 4

Пословни објекат - (тзв. продавница „СЕЛАЧКА“) који се налази  у селу Селачка, изграђен на к.п.бр. 8543/1 КО Селачка,  фактичко стање површине по налазу вештака 94,48 м2. Објекат није евиднетиран  у листу непокретности - ванкњижно  власништво стечајног дужника.

1.130.000,00

592.800,00

Целина бр. 5

Пословни објекат - монтажни објекат  тзв. продавница „Планиница“ у селу Планиница. Бруто површина износи 120,90 м2. Објекат је монтажног типа изграђен од монтажних елемената произвођача „Беско“ Власотинце. Инвентар који се налази у локалу, према спецификацији из продајне документације

890.000,00

512.000,00

Целина бр. 6

Пословни објекат - монтажни објекат тзв. продавница „Кључ 2“ у улици Стражиловска бр. 55, Зајечар. Бруто површина износи 204,48м2. Објекат је монтажног типа изграђен од монтажних елемената  произвођача „Беско“ Власотинце. Инвентар који се налази у локалу, према спецификацији из продајне документације.

1.970.000,00

1.131.000,00

Оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива