„ЕЛНОС КОМЕРЦ" БОР, у стечају оглашава четврту продају непокретне имовине

16. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења Трговинског суда у Зајечару Ст. 22/09 од 14.09.2009. године и Закључка стечајног судије Трговинског суда у Зајечару Ст. бр. 22/09 од  23.10.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник  Републике Србије“ број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО УВОЗ - ИЗВОЗ  

„ЕЛНОС КОМЕРЦ“  БОР - у стечају

ОГЛАШАВА

четврту продају непокретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје (једна имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Пословни простор као целина, који чине:

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - пет просторија за које није утврђена делатност - подрум и приземље, укупне површине 95 m2, број посебног дела 21, у саставу стамбено - пословне зграде у Бору, ул. Данила Киша бр. 2-4,  објекат постојећи на к.п. бр. 3293/3, уписан у лист непокретности бр. 8616 КО Бор I, која парцела је по врсти градско грађевинско земљиште, својина  Републике Србије. Пословни простор је уписан као својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - две просторије за које није утврђена делатност - подрум и приземље, укупне површине 75 m2, број посебног дела 22, у саставу стамбено - пословне зграде у Бору, ул. Данила Киша бр. 2-4,  објекат постојећи на к.п. бр. 3293/3, уписан у лист непокретности бр. 8616 КО Бор I, која парцела је по врсти градско грађевинско земљиште, својина  Републике Србије. Пословни простор je уписан као својина стечајног дужника, са обим удела 1/1.

Напомена: На лицу места пословни простори чине јединствену функционалну целину.

3.495.854,00

1.918.164,00

Оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО УВОЗ-ИЗВОЗ ЕЛНОС КОМЕРЦ БОР- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бор

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива