"ТРГОПРОДУКТ" АД, у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

11. окт. 2015.

јавним прикупљањем понуда

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.89/2010 дана 27.12.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) , стечајни управник стечајног дужника

"ТРГОПРОДУКТ" АД - у стечају, из Панчева, ул. Војводе Петра Бојовића бр.1

ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

Назив целине

Опис целине

Проц.вред (дин.)

Депозит (дин.)

 

Целина 1

 

Робна кућа III

и магацин.

 

1.непокретна

имовина

2.покретна

имовина

1.Пословни простор у Панчеву, у улици Војводе Радомира Путника 8,  нето површине 3631 м2, који се састоји од: магацина у сутерену, продајног простора у приземљу, међупростора и продајног простора на 1. спрату; изграђен на КП 4385/1, уписан у Лист непокретности бр. 16586, КО Панчево-део 13. Својина стечајног дужника  

2. Покретна имовина по спецификацији:

- Спецификација 1

192.586.401,49

38.517.280,00

Целина 2

 

Пословни простор

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - Локал „Котеж“ у Панчеву, ул. Браће Јовановића 104, у приземљу стамбено пословне зграде,  изграђен на к.п. 1969/10 КО Панчево, уписан у ЛН 17691 КО Панчево број посебног дела 5, својина стечајног дужника, површине у природи 62,20 м2   (површина уписана у листу непокретности 62 м2)

5.224.800,00

1.044.960,00

Целина 3

 

Комплекс пословних објеката

1. Непокретна имовина, у Панчеву, у

улици Новосељaнски пут бб,

22 објекта укупне бруто површине 9510м2,  постојећи на КП 551/1 уписаној у ЛН бр. 11752 и КП 606/3 уписаној у ЛН бр. 11794 КО Панчево,

Укупнa површина комплекса 2ха 63а23м2

 

А. Објекти изграђени без одобрења за градњу као „држалац“ уписан је АД „Тргопродукт“ у стечају,Панчево

 

у ЛН 11752, КП 551/1  КО Панчево

1. Зграда (магацин) -  2822 м2

2. Зграда (магацин) -  1513 м2

3. Зграда (магацин) -    415 м2

4. Зграда (надстрешница) -362 м2

5. Пород. стамбена зграда - 65 м2

6. Зграда (канцеларије) - 59 м2

7. Зграда (метални киоск) - 15 м2

8. Зграда (шупа) -10 м2

9. Трафостаница - 8 м2

10.Зграда (помоћни објекат) - 4 м2

11.Зграда (у природи срушен)- 9 м2

 

у ЛН 11794, КП 606/3  КО Панчево

1. Зграда (магацин) -858 м2

2. Зграда (магацин) -808 м2

3. Зграда (магацин) -794 м2

 

Б. Објекти изграђени без одобрења за градњу, нису уписани у Листу непокретности, а према геодетском снимку постојећи:

на КП 551/1 као:

5. Стамбени објекат (помоћ.) - 16 м2

16. Магацин(метални) у природи  

      срушен- 170 м2

и на КП 606/3

19. Помоћни објекат - 9 м2

22. Магацин - 150 м2

23. Магацин - 873 м2

24. Магацин - 188 м2

25. Магацин - 251 м2

26. Надстрешница - 71 м2

27. Магацин - 55 м2

 

2. Покретна имовина по спецификацијама:

- Спецификације 1, 2, 3, и 4

165.527.973,60

33.105.595,00

Целина 4

 

Пословни простор

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул. Змај Јовина 1, изграђен на к.п. 4070 КО Панчево, укупне површине 170,11 м2 , који се састоји из 4 просторије и степеништа,  у стамбеној згради уписаној у Лист непокретности 16505 КО Панчево ванкњижно власништво стечајног дужника

3.674.376,60

734.875,00

Целина 5

 

Пословни простор

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Тржни центар)

у Баранди, ул. Трг Маршала Тита 5/А изграђен на к.п. 6/4 КО Баранда, Пр, уписан у ЛН 2642, својина стечајног дужника, површине у природи 437 м2 (површина уписана у листу непокретности 372 м2)

5.580.000,00

1.116.000,00

Целина 6

 

Пословни простор

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ - ¾ идеална сувласничка удела на згради трговине бр.1 („Магацин“), у Панчеву, ул. Мученичка 6, укупне бруто површине 2032м2, изграђена на  кат.парц. 4118 КО Панчево, уписана у Лист непокретности 10932 КО Панчево, изузимајући из целине објекта: једнособан стан површине 61 м2, у приземљу зграде бр.1, број посебног дела 6, уписан у  Листу непокретности 10932 КО Панчево, стан бруто површине 79 м2 који није уписан у Листу непокретности и стан бруто површине 33 м2 који није уписан у Листу непокретности, који станови нису предмет продаје.

 На  згради бр.1, на катастарској парцели бр. 4118 КО Панчево - У Г листу, број листа непокретности 10932 КО Панчево уписано својство културног добра-споменик културе, на основу одлуке Владе Републике Србије (Сл.гласник РС број 37 од 08.08.1997. године)

 

7.009.200,00

1.401.840,00

Оглас у целости
Стечај

ТРГОПРОДУКТ АД, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива