Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

02. окт. 2015.

ЕИ „ЧЕГАР" У СТЕЧАЈУ из Ниша

На основу Решења стечајног судије 1.Ст. бр.41/15 од 02.09.2015. године, стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника, ЕИ „ЧЕГАР“ У СТЕЧАЈУ из Ниша, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Како је стечајни управник дужан да стечајном судији, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, као и свим оним лицима која су исказала интерес за ту имовину, без обзира по ком основу, достави Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје, то стечајни управник, с обзиром на број поверилаца који су уписали обезбеђење на предметној имовини, као и на немогућност њихове тачне индентификације у овој фази поступка, на овај начин исте обавештава о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају.

Предмет продаје, цена и износ депозита:

Предмет продаје је целокупна непокретна и покретна имовина стечајног дужника која се налази на адреси Булевар Цара Константина 80-86, у Нишу, уписана у Лист непокретности број 72 КО Ниш Ћеле Кула, на к.п. 10998/83 и  10998/84, a коју чини  пет објеката, са пратећом опремом за производњу механике, канцеларијском опремом и инвентаром, специфицирана у следећој табели:

Предмет продаје

(имовина као целина)

 Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

  1. Грађевински објекти, постојећи на КП бр. 10998/83, уписани у Лист непокретности бр. 72 КО Ниш Ћеле Кула, и то:
  • Зграда осталих индустријских делатности, површине у основи 12.705,00m2 (спратности По+Пр, укупне површине 19.250,10m2),  уписана као зграда бр.1, својина мештовита, обим удела 1/1;
  • Зграда осталих индустријских делатности-надстрешница, површине у основи 275,00m2, уписана као зграда бр. 2, својина мештовита, обим удела 1/1;
  • Зграда осталих индустријских делатности, површине у основи 29,00m2, уписана  као зграда бр. 3, својина мештовита, обим удела 1/1;
  • Трафо станица, површине у основи 39,00m2, уписана као зграда бр. 4, својина мештовита, обим удела 1/1;
  1. Грађевински објекат, постојећи на КП бр. 10998/84, уписан у Лист непокретности бр. 72 КО Ниш Ћеле Кула:

Зграда јавног склоништа, површине у основи 515,00m2,  уписана као зграда бр. 1 својина мештовита, обим удела 1/1;

  1. Опрема за производњу менанике, канцеларијска опрема  и ситан инвентар по спецификацији

174.899.393,00

69.959.757,00

План продаје је следећи:

Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника разврстана у једну продајну целину, методом јавног надметања, а све према Огласу који ће у наредном периоду бити објављен у два високотиражна дневна листа.

Процењена ликвидацина вредност: 349.798.785,70 динара;

Почетна цена на јавном надметању: 174.899.393,00 динара;

Депозит: 69.959.757,00 динара;

Целисходност предложене продаје:

Стечајни управник се определио да сe комплетна имовина стечајног дужника продаје као јединствена целина методом јавног надметања, као једног од три равноправна начина продаје имовине по одредбама Закона о стeчају, јер је исти мишљења да је предложени метод најцелисходнији и да ће се на тај начин обезбедити најефикасније постизање тржишне цене имовине која је предмет продаје.

Начин продаје:

Продаја ће се вршити методом јавног надметања у складу са условима, који ће се прецизирати у Огласу о продаји, који ће у наредном периоду бити објављен.

Јавно надметање одржаће се дана 18.11.2015. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала број 301.

Предложени купац:

У складу са Националним стандардима за управљање стечајном масом - Национални стандард број 5 („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), за најповољнијег понуђача прогласиће се понуђач који истакне највишу понуду. Закључење купопродајног уговора, као  и исплата купопродајне цене извршиће се у роковима и на начин који ће бити специфицирани у предвиђеном Огласу.

Рокови продаје:

Дана18.11.2015. год.

Одржаће се јавно надметање на адрeси Агенција за приватизацију, Теразије бр.23, Београд, III спрат, сала 301, са почетком у 11 часова;

Закључно са даном 18.10.2015. год.

Објављивање огласа о продаји имовине у два високотиражна дневна листа;

Закључно са даном 10.11.2015. год.

Откуп продајне документације и разгледање имовине;

Закључно са даном 10.11.2015. год.

Крајњи рок за уплату депозита, односно достављање првокласне банкарске гаранције;

Закључно са даном 10.11.2015. год.

Рок за предају обрасца пријаве за учешће ради правовременог евидентирања;

 

У роковима и на начин који ће бити дефинисани у Огласу.

 

Рок за закључење купопродајног уговора

У року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора у форми прописаној законом

Рок за уплату целокупне купопродајне цене

 

Поука о правном леку: Разлучни поверилац може у року од 5 дана од пријема (или објаве) Обавештења, да предложи повољнији начин уновчења имовине.

Стечајни дужник и повериоци могу поднети приговор стечајном судији на предложену продају најкасније у року од 10 дана пре предложеног датума продаје или преноса, ако за њега постоји прописан основ.

Стечај

Еи Холдинг корпорација Ниш друштво са ограниченом одговорношћу за израду механике ЕИ Чегард.о.о. Ниш

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња електронских елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива