"ГОРЊА РЕСАВА" А.Д., у стечају оглашава другу продају имовине јавним надметањем

25. сеп. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, 2.Ст.бр.63/2010 од 17.09.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Друштво за унутрашњу и спољну трговину “ГОРЊА РЕСАВА” А.Д. у стечају  

 Деспотовац, ул. Деспота Стефана бр.7

ОГЛАШАВА

другу продају имовине јавним надметањем

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

 

 

Имовинска целина III: „ЦЕНТРАЛНИ МАГАЦИН“

 • Грађевински објекти постојећи на К.П. бр. 3034/6 у ул. Стевана Синђелића и уписани у лист непокретности бр. 1314 К.О. Деспотовац, В лист-1. део, врста права-својина, облик својине-друштвена, обим удела 1/1, и то:
 • Зграда  трговине, бр.зг. 1, приземна, површине у основи  1.002,00 м2,
 • Зграда  трговине, бр.зг. 2, приземна, површине у основи  314,00 м2,
 • Зграда  трговине-метални  киоск, бр.зг. 4, приземна, површине у основи 9 м2,
 • Зграда  трговине (магацин), бр.зг. 5, приземна, површине у основи 28,00 м2,
 • Грађевински објекат постојећи на К.П. бр. 3034/6 у ул. Стевана Синђелића као ванкњижна својина стечајног дужника, и то:
 • Портирница, приземна, површине у основи 7,25 м2, димензија 2,50 х 2,90 м,
 • Опрема, ситан инвентар и готова роба, по спецификацији из продајне документације (канцеларијски намештај, расхладне витрине, ваге, ТА пећи, тезге, рафови, регистар касе, месорезнице, замрзивачи и др.).

11.399.985,00

5.066.660,00

Имовинска целина IV: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПРОДАВНИЦА „ПАЊЕВАЦ“

 • Пословни простор-Једна просторија трговине, постојећи у оквиру Зграде културе на К.П. бр. 2119/1 уписан у лист непокретности бр. 14 К.О. Пањевац, В  ЛИСТ - 2.ДЕО, страна 1,  зграда број 1, приземље, број посебног дела ½, површине  102 м2, врста права-својина, облик својине-друштвена, обим удела 1/1.

1.051.425,00

467.300,00

Имовинска целина V: „СТОВАРИШТЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ

 • Грађевински објекти постојећи на К.П. бр. 42/6, уписани у лист непокретности бр. 1637 К.О. Велики Поповић, В лист-1. део, страна 1, врста права-својина, облик својине-друштвена са обимом удела 1/1, и то:
 • Зграда трговине, бр. зг. 1, приземна, површине у основи 118, м2. Објекат изграђен без одобрења за градњу;
 • Зграда трговине, бр. зг. 2, приземна, површине у основи 71 м2. Објекат изграђен без одобрења за градњу;
 • Зграда трговине, бр. зг. 3, приземна, површине у основи 54 м2. Објекат изграђен без одобрења за градњу;
 • Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, које чини К.П. бр 42/6  и које је уписано у лист непокретности бр. 1637 К.О. Велики Поповић, површине 1167 м2;
 • Опрема-инвентар по спецификацији (сто и витрина).

1.673.820,00

743.920,00

Оглас у целости
Стечај

Друштво за унутрашњу и спољну трговину ГОРЊА РЕСАВА АД, ДЕСПОТОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Деспотовац

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива