„БРОДОИМПЕКС" д.о.о., у стечају оглашава осму продају имовине

22. сеп. 2015.

Непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

На основу закључка Привредног суда у Београду 6. Ст. бр. 230/2010 од 11.03.2010. године и Одлуке Одбора поверилаца од 14.09.2015. године, а у складу са чл. 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004 и 85/2005) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и инжењеринг послове „БРОДОИМПЕКС" д.о.о. у стечају Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165а

ОГЛАШАВА

осму продају имовине стечајног дужника

Непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

Предмет продаје

Имовинска целина коју чине:

  • Пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност - број посебног дела 1, површине 1158 м2 у приземљу зграде пословних услуга „Југоброд“ у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 165/а, изграђеној на кат. пар. 1013/4 КО Нови Београд, уписаној у листу непокретности бр. 2711 КО Нови Београд, као зграда бр. 1 са правним статусом објекта преузетог из земљишне књиге (на којем простору је стечајни дужник уписан као носилац права својине);
  • Ванкњижно право својине на магацинском простору, површине 30,72 м2 у сутерену зграде пословних услуга „Југоброд“ у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 165/а, изграђеној на кат. пар. 1013/4 КО Нови Београд, уписаној у листу непокретности бр. 2711 КО Нови Београд, као зграда бр. 1 са правним статусом објекта преузетог из земљишне књиге и
  • Опрема, инвентар према спецификацији у прилогу продајне документације.

Напомена: Катастарска парцела 1013/4 КО Нови Београд, градско грађевинско земљиште, укупне површине 0.24.34 ха уписана у листу непокретности 2711 КО Нови Београд као власништво Републике Србије са обимом удела од 1/1. На наведеној парцели су као сукорисници са заједничким обимом удела уписани:

  • „Југоагент“ а.д. Београд;
  • Мешовито предузеће београдска пловидба „Беоплов“ Нови Београд;
  • „Бродоимпекс“ Нови Београд;
  • Предузеће за међународну и унутрашњу трговину Интернационални трговински центар Нови Београд;
  • Ивковић Душан из Новог Београда;
  • Маслаћ Татјана из Новог Београда;
  • Маслаћ Милан из Новог Београда.

Земљиште на кат. пар. 1013/4 КО Нови Београд је у државној својини и није предмет продаје и процене

Процењена вредност предмета продаје износи: 167.903.974,00 динара

Новчани износ за учешће у поступку продаје износи : 33.580.794,80 динара

Минимално прихватљива  вредност понуде  износи : 83.980.000,00 динара

Оглас у целости
БРОДОИМПЕКС
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВЕ БРОДОИМПЕКС ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива