ДП ШПЕДИЦИЈА , у стечају оглашава давање дела имовине у закуп

18. сеп. 2015.

ДП „ШПЕДИЦИЈА“ Кикинда у стечају

О Г Л А Ш А В А
давање дела имовине у закуп
непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда,
са могућношћу да се, након отварања, понуде побољшају

У закуп се даје имовина као целина и то:

 • пољопривредно земљиште у КО Иђош

Предмет закупа чини пољопривредно земљиште у власништву и поседу ДП „Шпедиција“ Кикинда у стечају, које се налази у КО Иђош, укупне површине 364 ха 92 а 05 м2,  уписано у следећим листовима непокретности:

 • КО Иђош       л. н. 2216                  укупна површина   355 ха 61 а 45 м2
 • КО Иђош       л. н. 2217                  укупна површина       1 ха 40 а 07 м2
 • КО Иђош       л. н. 2218                  укупна површина       5 ха 39 а 04 м2
 • КО Иђош       л. н. 499                    укупна површина       2 ха 51 а 49 м2

Услови за учешће

 • Право на учешће у непосредној погодби уз прикупљање писаних понуда имају сва правна и физичка лица која:
 • након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа огласне документације у износу од 10.000,00 динара. Профактура и огласна документација (након откупа исте) могу се преузети од повереника стечајног управника (тел. 060/18-28-638) најкасније 23.09.2015. године;
 • уплате новчани износ од 2.200.000,00 динара на рачун стечајног дужника број 160-0000000214652-06 код Banca Intesa а.д. Београд;
 • предају потписану изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће у поступку непосредне погодбе. Изјава чини саставни део огласне документације.
 • Земљиште се издаје у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке. Закупац је дужан да пре потписивања уговора о закупу прегледа предмет закупа. Накнадне рекламације након потписивања уговора о закупу неће се признати.
 • Земљиште се не може издати у подзакуп без писaне сагласности закуподавца.
 • Закуп се уговара на одређено време, за период од 01.10.2015. до 30.09.2016. године. У случају доцње закупца у предаји предметног пољопривредног земљишта по истеку периода закупа, уговорна казна коју је закупац дужан исплатити закуподавцу износи 3.000.000,00 динара, за сваки започети месец доцње.
 • Минимално прихватљива понуда износа закупнине је 11.000.000,00 динара за цео период закупа.
 • Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и сразмерни део пореза на имовину, водни допринос, као и све друге трошкове који настану у вези са имовином која је предмет закупа.
 • Закупнина се плаћа у три једнаке рате. Прва рата доспева 8 дана по потписивању уговора. Друга рата доспева 10.03.2016. године. Трећа рата доспева 12.07.2016. године.
 • Закупац се обавезује да ће, пре потписивања уговора о закупу и на основу позива закуподавца, на име обезбеђења потраживања закуподавца по основу закупа, дати банкарску гаранцију (првокласну, безусловну, наплативу на први позив) на цео износ закупнине, а која истиче 30.10.2016. године. Давање наведеног обезбеђења, у захтеваној форми и износу, представља предуслов за потписивање уговора о закупу, који се мора закључити најкасније у року од 30 дана од дана јавног отварања писаних понуда.
 • У случају продаје земљишта које је предмет закупа, стицалац ступа на место закуподавца, а евентуално неизмирене и након продаје доспеле рате припадају стицаоцу. У случају продаје дела земљишта које је предмет закупа стицаоцу припада сразмерни део неизмирених и након продаје доспелих рата.

Понуде

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: ДП  „Шпедиција“ у стечају - Понуда за закуп - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, канцеларија 305 и морају приспети најкасније до 28.09.2015. године до 11:00 сати.

Достављена понуда треба да садржи јасно наведен укупан износ у динарима који се нуди као закупнина.

Уз понуду понуђач доставља изјаву да ће, пре потписивања уговора о закупу, обезбедити банкарску гаранцију захтеваних карактеристика.

Напосредна погодба уз јавно отварање пристиглих писаних понуда одржаће се 28.09.2015. године у 11:15 сати (15 минута по истеку времена за достављање понуда), у просторијама Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије и представника свих понуђача. У разматрање ће се узети само понуде које пристигну до назначеног времена. Након отварања понуда, председник комисије ће позвати подносиоце да побољшају своје понуде у односу на највећу достављену понуду.

Овлашћено лице: повереник  Небојша Бајић  тел. 060/18-28-638

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ТРАНСПОРТ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈА КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива