Лозофан д.о.о. у стечају, Лозница оглашава продају

14. авг. 2015.

Холдинг компаније Вискоза а.д. ,Лозофан д.о.о. у стечају, Лозница, Градилиште бб

 

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Ваљеву, број предмета 48/10 од  20.10.2009. године, веза Ст.бр.11/09, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника

 

 

Холдинг компаније “Вискоза” а.д. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу лозофана „Лозофан“ д.о.о. у стечају, Лозница, Градилиште бб

 

ОГЛАШАВА

Продају непокретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника која се продаје као јединствена продајна целина, и то:

 

Објекти стечајног дужника који се налазе на к.п.бр. 9529/26 уписани у лист непокретности број 8764 КО Лозница

 

-Објекат осталих индустријских делатности - ЗГРАДА ПОГОНА ЦЕЛОФАНА ВИСКОЗНИХ ПРОИЗВОДА - Велика хала центрофана изграђена на к.п. бр. 9529/26, број зграде 1., у улици Жике Поповића уписане површине 14.470 м2, док је фактичко стање по налазу вештака 19.670 м2, спратности: Пр+1/3Сп1. +1/15 Сп2, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1, правни статус објекта-објекат има одобрење за градњу,

-Зграда за коју није позната намена - објекат припрема лака и регенерација изграђен на к.п. бр. 9529/26, број зграде 2 , у улици Жике Поповића,уписане површине 476 м2, док је фактичко стање по налазу вештака 1.146м2, спратности Пр + Сп 1. + 1/4Сп 2. + 1/7Сп 3.,  на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

- Зграда за коју није позната намена - објекат управна зграда, изграђен на к.п. бр. 9529/26, број зграде 3  у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 406 м2, спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

- Зграда за коју није позната намена -  објекат складиште растварача изграђен на к.п. бр. 9529/26, број зграде 4, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 314м2,спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

- Зграда за коју није позната намена - магацин изграђен на к.п. бр. 9529/26 број зграде 6, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 69 м2, спратности Пр,на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

- Зграда за коју није позната намена - објекат водна станица изграђен на к.п. бр. 9529/26 број зграде 7, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 40 м2,спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

- Зграда за коју није позната намена - објекат магацин изграђен на к.п. бр. 9529/26 број зграде 8, у улици Жике Поповића, уписане и фактичке површине 18м2, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

- Зграда за коју није позната намена - објекат терминал-пријем хемикалија изграђен на к.п. бр. 9529/26, у улици Жике Поповића, фактичке површине по налазу вештака 8 м2, спратности Пр.Објекат није уписан у листу непокретности број 8764 КО Лозница,- ванкњижно власништво стечајног дужника.

 

 

 

Земљиште на којем су изграђени грађевински објекти, а које чини:

 

-идеални удео од 27145/29749 на к.п.бр. 9529/26 потес или улица Жике Поповића, укупне површине 2.97.49. ха, од чега је земљиште под зградом-објектом укупне површине 1.59.34. ха и земљиште уз зграду објекат површине 1.38.15. ха, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју, друштвена својина стечајног дужника.

 

Објекти стечајног дужника који се налазе на к.п.бр. 9873/10 уписани у лист непокретности број 8446 КО Лозница:

 

- Зграда за коју није позната намена - објекат пословна зграда изграђен на к.п. бр. 9873/10 број зграде 1, у улици Вере Бајан, уписане и фактичке површине 221 м2,спратности Пр, на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

- Зграда за коју није позната намена - објекат магацина изграђен на к.п. бр. 9873/10 број зграде  2, у улици Вере Бајан, уписане и фактичке ,површине 21 м2,спратности Пр на којој је стечајни дужник уписан као власник у друштвеној својини са обимом удела 1/1,правни статус објекта: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,

 

Земљиште на којем су изграђени грађевински објекти, а које чини:

 

-к.п.бр. 9873/10 потес или улица Вере Бајан, укупне површине 0.15.80. ха, од чега је земљиште под зградом-објектом укупне површине 0.02.42. ха и земљиште уз зграду објекат површине 0.13.38. ха, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју, друштвена својина стечајног дужника

 

 

Почетна цена: 20.649.000,00 динара                                            Депозит:  8.259.600,00динара

 

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

 

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана до    10.09.2015.године у периоду од 9:00 до 16:00 часова у просторијама стечајног дужника, уз претходну најаву на телефон повереника на број 069/4390-595. Рок за откуп продајне документације је   10.09.2015. године.

 

  1. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 160-323488-97 који се води код Banca Intesa, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 10.09.2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније до 10.09.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1), док се копија гаранције доставља поверенику Агенције за приватизацију заједно са обрасцем пријаве за учешће у продаји. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 23.10.2015. године.

 

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

 

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 16:00  часова, а најкасније 5 радних дана пре заказане продаје, односно до 10.09.2015. године  (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

 

 

Након уплате депозита, а најкасније до 10.09.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање (оверено у суду), уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

 

Јавно надметање одржаће се дана  17.09.2015. године у   11:00     часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, „Симпо сала“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду 09:00  до  10:50   часова, на истој адреси.

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

 

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања уговора у законом прописаној форми, након чега ће му бити враћена гаранција.

 

Закључењу уговора у законом прописаној форми приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања уговора у законом прописаној форми. Ако проглашени купац одбије да потпише уговор у законом прописаној форми или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.

 

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

 

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита

обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.

 

Порези и трошкови реализације купопродајног уговора (трошкови овере уговора, трошкови укњижбе непокретности, трошкови поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције у смислу чл. 132 ст. 10 Закона о стечају), се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

 

Oвлашћено лице: повереник Јасмина Марјановић, контакт телефон: 069/4390-595.

преузмите цео оглас
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД-ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗОФАНА ЛОЗОФАН ЛОЗНИЦА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива