МИН „ЛОКОМОТИВА" а.д. Ниш у стечају објављује позив за достављање понуда о пословно техничкој сарадњи

04. авг. 2015.

понуде се достављају најкасније до 11.08.2015. године 13.00 часова.

У складу са одредбама Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014), решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 37/2015 од 30.06.2015. године и Одлуком одбора поверилаца стечајног дужника МИН „ЛОКОМОТИВА“ а.д. Ниш, од 30.07.2015. године, стечајни управник стечајног дужника МИН „ЛОКОМОТИВА“ а.д. Ниш, предузећe за ремонт и производњу шинских возила, Шумадијска бр. 1 Ниш, у стечају, матични број: 7402350, ПИБ: 100334518

ПОЗИВ

за достављање понуда за закључење уговора о пословно - техничкој сарадњи

Стечајни управник позива заинтересоване понуђаче који испуњавају услове наведене у овом позиву, да доставе понуде за закључење уговора о пословно - техничкој сарадњи са стечајним дужником МИН „ЛОКОМОТИВА“ а.д. Ниш, предузећe за ремонт и производњу шинских возила, Шумадијска бр. 1, Ниш.

Предмет уговора:

Успостављање пословно - техничке сарадње у циљу наставка пословања стечајног дужника из области поправке и одржавања шинских возила, производње шинских вучних возила специјалне намене и производње специјалних делова за шинска возила, као и обављање свих других активности у циљу обављања наведених послова.

Пословно - техничка сарадња уговорних страна успоставља се преузимањем и испуњењем уговорних обавеза према којима стечајни дужник МИН “ЛОКОМОТИВА” а.д. Ниш као уговарач ставља на располагање сауговарачу потребне сертификате, уверења и референце реализованих послова, као и производне хале, пословне просторије, опрему алате и друго, потребне за реализацију послова, а понуђач је, између осталог, у обавези да:

  • дефинише концепт реализације посла;
  • обезбеди финансирање посла и обезбеђује потребне гаранције;
  • реализује послове у процесу производње као и све пратеће послове, врши фактурисање и наплату;
  • ангажује лица потребна за извршавање послова, припрема и подноси сву законом прописану документацију која се односи на пословање (укључујући и документацију потребну за учествовање на јавним набавкама/тендерима).

Права, обавезе и одговорности понуђача ближе су наведене у Нацрту уговора о пословно - техничкој сарадњи  који представља саставни део конкурсне документације.

Време трајања уговора

Пословно техничка сарадња се уговара на период од две године, али најдуже до уновчења имовине стечајног дужника која се на основу уговора о пословно - техничкој сарадњи ставља на располагање понуђачу - сауговарачу стечајног дужника. Изузетно, у случају да имовина која се на основу уговора о пословно - техничкој сарадњи ставља на располагање понуђачу - сауговарачу стечајног дужника буде предмет захтева бивших власника за враћање одузете имовине пред надлежним органом, сходно Закону о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013 и 142/2014) уговор о пословно техничкој сарадњи престаје моментом извршности одлуке надлежног органа којим се имовина која је предмет уговора враћа бившим власницима.

Услови за учешће у поступку и избор понуђача:

Право на учешће у поступку закључења уговора о пословно - техничкој сарадњи имају искључиво правна лица. Понуда мора садржати следеће обавезне елементе:

  • податке о подносиоцу (пун назив, лица овлашћена за заступање, адреса, телефон, бр. текућег рачуна, делатност);
  • понуду за закључење уговора о пословно - техничкој сарадњи са стечајним дужником МИН “ЛОКОМОТИВА” а.д. Ниш, изражену кроз (1) фиксни износ накнаде који се стечајном дужнику плаћа месечно, као и кроз (2) проценат учешћа у добити која би на основу сваког закљученог уговора у току пословно - техничке сарадње припала стечајном дужнику, сачињену на основу Нацрта уговора о пословно техничкој сарадњи који представља прилог конкурсне документације (члан 8 Нацрта уговора);
  • доказ о уплати депозита за учествовање у поступку прикупљања понуда за закључење уговора о пословно - техничкој сарадњи у износу од 300.000,00 динара. (уколико понуда не буде прихваћена, депозит се враћа понуђачу у року од 3 дана од дана избора понуђача);
  •  потписана изјава о губитку права на враћање депозита од стране овлашћеног лица;

Конкурсну документацију која обухвата Нацрт уговора о пословно - техничкој сарадњи и Нацрт изјаве о губитку права на враћање депозита, заинтересована лица могу преузети на адреси Шумадијска 1, Ниш, а иста, на захтев, може бити достављена и електронским путем.

Понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи мора бити јасна, недвосмислена, сачињена на основу нацрта уговора о пословно техничкој сарадњи, читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Све понуде се достављају на српском језику.

Затворене понуде, са називом стечајног дужника МИН “ЛОКОМОТИВА” а.д. Ниш и назнаком ''Понуда - не отварати'' на коверти, достављају се у два примерка, на адресу: Агенција за приватизацију РС, Теразије 23, Београд, (III спрат, канцеларија 307), најкасније до 11.08.2015. године до 13.00 часова.

Одмах након пријема понуда, стечајни управник ће исте доставити одбору поверилаца стечајног дужника МИН “ЛОКОМОТИВА” а.д. Ниш, у стечају, ради одлучивања, у складу са чланом 28. Закона о стечају (Службени гласник бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014).

Одлуку о избору понуђача, на основу достављених понуда, доноси одбор поверилаца у складу са наведеним законским одредбама. Одбор поверилаца нема обавезу прихватања ниједне достављене понуде. Након избора понуђача од стране одбора поверилаца, приступиће се закључењу уговора о пословно - техничкој сарадњи, у свему према Нацрту уговора који је саставни део конкурсне документације. Уговор о пословно - техничкој сарадњи може се закључити само са домаћим правним лицем.

Овлашћено лице, повереник Агенције за приватизацију Душанки Ћетковић, контакт телефон: 064/24-74-574 и 018/452-1110.

преузмите документ у целости
МИН LOKOMOTIVA ад
Стечај

MIN LOKOMOTIVA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA REMONT I PROIZVODNJU ŠINSKIH VOZILA NIŠ

Локација:

Ниш

Делатност:

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива