„ГРАД" а.д., у стечају оглашава продају имовине

24. јул. 2015.

На основу закључка Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 49/10 од 06.05.2010. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Грађевинско предузеће „ГРАД“ а.д. у стечају Косјерић, Ул. Олге Грбић бр. 1

ОГЛАШАВА

пету продају имовине јавним прикупљањем понуда

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (динара)

Депозит (динара)

 

Имовинска целина бр. 1 коју чине:

 

А) Објекти уписани у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић и то:

 

 зграда за коју није позната намена (тзв. управна зграда) површине 482 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића. Према налазу и мишљењу вештака површина објекта износи 553,65 м2.

 зграда за коју није позната намена (тзв. надстрешница за армираче) површине 84 м2, уписана као зграда број 2 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића. Према налазу и мишљењу вештака површина објекта износи 121,88 м2.

 зграда за коју није позната намена (тзв. објекат за млевење камена) површине 51 м2, уписана као зграда број 3 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића Према налазу и мишљењу вештака површина објекта износи 50,40 м2.

 зграда за коју није позната намена површине 830 м2, уписана као зграда број 4 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића. Према налазу и мишљењу вештака на терену ову зграду чини осам објеката који заједно чине јединствен комлекс и имају укупну површину 831,76 м2.

 зграда за коју није позната намена површине 2494 м2, уписана као зграда број 5 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића. Према налазу и мишљењу вештака на терену ову зграду чини пет објеката који заједно чине јединствен комлекс и имају укупну површину 2662,22 м2.

 зграда за коју није позната намена (тзв. свлачионица за раднике) површине 27 м2, уписана као зграда број 6 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића. Према налазу и мишљењу вештака површина објекта износи 25,95 м2.

 зграда за коју није позната намена (тзв. магацин ПП опреме) површине 43 м2, уписана као зграда број 7 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића. Према налазу и мишљењу вештака површина објекта износи 40,99 м2.

 зграда за коју није позната намена (тзв. главни магацин са котларницом) површине 452 м2, уписана као зграда број 8 на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић, на којој је као држалац уписан ГДП "Град" из Косјерића. Према налазу и мишљењу вештака површина објекта износи 456,20 м2.

 

Б) Бесправно изграђени приземни објекти стечајног дужника на кат. пар. 859/1 КО Варош Косјерић који нису уцртани у копији плана и евидентирани у катастру непокретности и то:

 

 канцеларија за армираче, површине 9,44 м2;

 надстрешница готових производа, површине 195,96 м2;

 просторија за сечење иверице површине 210,52 м2;

 надстрешница готових производа, површине 235,46 м2;

 објекат за ускладиштење пиљевине површине 10,72 м2;

 канцеларија шефа производње, површине 77,63 м2;

 магацин готових производа, површине 136,62 м2;

 надстрешница жичаног магацина, површине 123,02 м2;

 надстрешница за угаљ, површине 67,27 м2;.

 портирница, површине 22,73 м2;

 сушара, површине 130,64 м2;

 гаража за путничко возило са магацином, површине 80,53 м2;

 

Ц) Опрема у управној згради према пописним листама у прилогу продајне документације.

 

Напомена: Катастарска парцела 859/1 КО Варош Косјерић, укупне површине 04.70.50 ха, је уписана у листу непокретности 1607 КО Варош Косјерић као власништво Републике Србије на којој је као држалац уписан ГДП "ГРАД" у стечају из Косјерића.

 

53.469.272,50

10.693.854,50

 

Имовинска целина бр. 2 коју чини:

 

 катастарска парцела 2507/1 КО Село Косјерић, површине 0.47.00 ха, потес Рујевина, врста земљишта -  шумско земљиште, уписана у листу непокретности 294 КО Село Косјерић на којој је као носилац права својине уписан ГДП "Град" из Косјерића;

 катастарска парцела 2507/2 КО Село Косјерић, површине 0.37.40 ха, потес Рујевина, врста земљишта -  шумско земљиште, уписана у листу непокретности 294 КО Село Косјерић на којој је као носилац права својине уписан ГДП "Град" из Косјерића;

 

470.970,10

94.194,00

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Оглас у целости
Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива