ЛОЛА ПРОГРЕС а.д. , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

03. јул. 2015.

На основу решења Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 39/2010 од 14.04.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д. у стечају

Рашка, ул. Саватија Милошевића 18-24

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је целина која обухвата следећу непокретну и покретну имовину:

 

 Зграда пословних услуга, уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 1, површине у основи 999 м2 (ПР + СП), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 Зграда за металопрерађивачку индустрију - главна производна хала уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 2, површине у основи 2.804 м2 (ПР), са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на којој се стечајни дужник води као носилац права својине.

 Зграда за метлопрерађивачку индустрију-надстрешница уз главну производну халу уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 3, површине у основи 1.193 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 Зграда за метлопрерађивачку индустрију -xала бр. 2 уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 4, површине у основи 817 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 Зграда осталих индустријских делатности-магацин - лимарска радионица уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 5, површине у основи 84 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 Зграда осталих индустријских делатности - гасна станица уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 6, површине у основи 30 м2 (ПР), са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на којој се стечајни дужник води као носилац права својине.

 Помоћна зграда - портирница уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 7, површине у основи 16 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 Трафостаница уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 8, површине у основи 9 м2 (ПР), са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на којој се стечајни дужник води као носилац права својине;

 Опрема и залихе према пописној листи у прилогу продајне документације од којих су најбитнији (радијалана бушилица, портална глодалица ''ЛОЛА'' 30 ЦНЦ, хоризонтална бушилица глодалица БХ-100, хоризонтална бушилица глодалица Б-130 СТЛ, хоризонтална бушилица глодалицa БГ 130 П, кран 10 т, виљушкар '' ЛИТОСТРОЈ '' 5 т, камион ФАП 1620 Б, остала опрема и залихе).

 

Напомена: Сви објекти су изграђени на кат. пар. 331/1, уписаној у листу непокретности бр. 462 КО Рашка, површине 1.35.35 ха на којој је стечајни дужник уписан као носилац права коришћења. За објекте под редним бројем 1, 3, 4, 5, 7 није поднет захтев за легализацију. Купац сноси ризик рушења истог.

 

Процењена вредност: 234.474.300.00 динара

Депозит за учешће на јавном прикупљању понуда: 46.894.860,00 динара

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

 

  1. након добијања профактуре изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова лично од повереника стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 27.07.2015. године;
  2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 340-11005625-12 код Erste Bank“ а.д. Нови Сад или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 27.07.2015. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 27.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
  3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

 

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09 до15 часова а најкасније пет радних дана дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

 

Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију РС, Теразије 23, III спрат, Београд. Крајњи рок за достављање понуда је 03.08.2015. године до 12 часова.

 

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти, називом стечајног дужника и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

 

Запечаћена коверта треба да садржи:

 

-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

-овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);

 

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 03.08.2015. године у 12.15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, трећи спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
  5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,
  6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
  7. потписује записник.

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

Закључењу купопродајног уговора у законом прописаној форми приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана сачињавања уговора у законом прописаној форми.

Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

-не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;

-не потпише купопродајни уговор, или

-буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

Напомена: У случају да за купца у поступку продаје имовинске целине стечајног дужника буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.

Oвлашћено лице: повереник Соња Веселиновић, контакт телефон: 063/417-360 , e-mail: sonja1104@gmail.com

Стечај

ЛОЛА ПРОГРЕС АД РАШКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива