Продат део имовине стечајног дужника "Напредак" из Ковина

30. јун. 2015.

У организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине предузећа АД "НАПРЕДАК" у стечају из Ковина, методом јавног надметања.

РЕЗУЛТАТ:

Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

1

19/20 идеалних делова Нове Робне куће у Ковину, Цара Лазара 83, спратности: По+Пр+1+ Пк, бруто површине: 4.556 м2.изграђена на кат.парцели 3147/1, уписана у ЛН 210 КО Ковин као зграда бр.1(Зграда трговине), које чине: пословни простор у приземљу, површине, 1266м2 , уписан у ЛН 210 КО Ковин као пословни простор-девет и више просторија трговине, бр.улаза 1, бр.посебног дела 1, пословни простор на првом спрату, површине 1212м2 уписан у ЛН 210 КО Ковин као пословни простор-девет и више просторија трговине, бр.улаза 1, бр.посебног дела 2, пословни простор у поткровљу, површине 1020м2 уписан у ЛН 210 КО Ковин као пословни простор-девет и више просторија трговине, бр.улаза 1, бр.посебног дела 3 и пословни простор у подруму, површине 1058м2 уписан у ЛН 210 КО Ковин као пословни простор-девет и више просторија трговине, бр.улаза 2, бр.посебног дела 1.

Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема,намештај и пословни инвентар према списку у продајној документацији.

144.471.502,95

неуспела

неуспела

2

Сви објекти су уписани у лист непокретности број 2099 К.О. Ковин на парцели 951/1, у Ковину улица Железничка бб, са обимом удела 1/1.

3.1.Управна зграда „Велепромет“- Ковин, , спратност: Пр+1, бруто   површина: 374,00 м² , у ЛН број зграде 5 , површина у ЛН 187 м2, својина стечајног дужника

3.2.Помоћна зграда.- магацин, Пр+1, бруто површина: 2.312,00 м², у ЛН број зграде 1, уписана у ЛН у површини 935 м2, својина стечајног дужника.

3.3.Помоћна зграда,  укупне бруто  површине 495 м,2 у ЛН број зграде 2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

3.4.Магацин 3, пословни објекат бруто површине 1.251 м2, уписан у ЛН као зграда број 4, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

3.5.Помоћни објекат - перионица, намењен за прање и одржавање моторних возила бруто површине 92 м2, у ЛН број зграде 8, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац

3.6.Надстрешница, у ЛН број зграде 3, бруто површини 246 м2, уписана у ЛН у површини 352 м2 , објекат изграђен без одобрења за градњу ,облик својине-држалац.

3.7.Помоћни објекат, у ЛН број зграде 6, укупне површине 55 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

3.8.Помоћни објекат зграда број 7 укупне површине 13 м2, у ЛН број зграде 7, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема,намештај и пословни инвентар према списку у продајној документацији.

64.281.544,80

неуспела

неуспела

3

Приземни пословни простор у стамбеној згради у Ковину Цара Лазара 182, на кат.парц. 1598/2 КО Ковин, ЛН бр.116 КО Ковин, бруто површина: 61,19 м², уписана у ЛН у површини од 78 м2, уписан у листу непокретности 116 КО Ковин као пословни простор-три просторије трговине-локал 1, број зграде 1, број улаза 3, број посебног дела 1.

Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема, материјал алат и ситан инвентар према списку у продајној документацији.

1.835.469,50

1.900.000,00

Акционарско друштво-трговина на велико и мало " ПОДУНАВЉЕ", Бачка Паланка

MB: 08005834

4

Продајни објекат „Колонија“ Ковин, Браће Стефановића 29 у приземљу стамбено пословне зграде бр.1  изграђен на парцели 253/3 КО Ковин, уписан у лист непокретности 6817 КО Ковин као пословни простор- три просторије трговине - локал 1, број зграде 1., број улаза 4, број посебног дела 1.,површине 176 м2. Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема, материјал  алат и ситан инвентар према списку у продајној документацији.

4.002.696,50

неуспела

неуспела

Стечај

Акционарско друштво НАПРЕДАК за промет робе КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковин

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива