„ФАБРИКА ШЕЋЕРА", у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

03. мај. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу од 09.05.2011. године број предмета 4.Ст.572/2010 од 14.10.2010. године,  а у складу са члановима 131.,132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РСбр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

Предузеће у друштвеној својини

 „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о.  у стечају из Пожаревца,

ул. Ђуре Ђаковића б.б.

 

О Г Л А Ш А В А

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће имовинске целине:


Целина 1

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит (дин)

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника

181.710.654,49

36.342.130,90


1.      Грађевински објекти:


Бр. објекта из ситуационог плана

Назив објекта

Површина објекта

(м2)

Укњижено у РГЗ СКН Пожаревац

Евидентирано у процени вредности

2

Управна зграда

772

1.065,75

3

Ресторан

614

630

5

Пумпарница за пијаћу и пп воду

666

623

6

Базен-резерва воде (у склопу пумпарнице за пијаћу и пп воду)

39

Портирница

24

25

40

Камионска вага

9

243

41

Репна лабораторија

242

239

42

Истовар шећерне репе

197

4.200

43

Хидро станица

12

12

44

Базен за биолошко пречишћавање воде

694

692

45

Декантер

4562

1.145,50

1

Портирница-амбуланта

236

258

38

Барака

315

315

34

Железничка вага (објекат 10м2, лежиште ваге 20 м2)

10

30

52

Мост до таложних поља (део унутар круга фабрике)

-

301,20

-

Железнички колосек са скретницама

-

-

-

Објекти нискоградње и инфраструктуре на локацији (ОНИ)

-

-


Укњижена површина објеката у РГЗ СКН Пожаревац износи: 8.353 м2. Евидентирана површина објеката у процени вредности износи: 9.779 м2.

Укупна процењена вредност грађевинских објеката износи: 121.606.781,53 динара


2.      Земљиште у друштвеној својини:


Ред. број

Број

парцеле

Површина по

катастру (m2)

Удео

Листа

непокретности

1

7660/1

4845

38/48

10713

2

7655/1

37064

249/370

10713

3

7655/10

9521

1/500

16314

4

7656

2062

1/1

10713

5

7761/6

172

1/1

16314

6

7761/5

217

1/1

10713

7

7740/3

5152

41/52

16314

8

7740/5

4471

1/1

16314

9

7740/6

6627

194/663

16314

10

7741/2

175

1/1

16314

11

7741/1

576

31/58

16314

12

7659

1163

33/116

16314

13

7761/4

247

9/25

16314


Укупна површина земљишта износи: 4ха26а 30м2

Процењена вредност земљишта износи 31.510.817,10 динара


3.       Постројења и опрема за производњу према спецификацији из продајне документације.

Укупна процењена вредност износи: 28.593.055,86 динараЦелина 2

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит (дин)

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника

270.860.092,88

54.172.018,58

 

 

1.      Грађевински објекти:

 

Бр. објекта из ситуационог плана

Назив објекта

Површина објекта

(м2)

Укњижено у РГЗ СКН Пожаревац

Евидентирано у процени вредности

10

Магацин сувих резанаца

6.508

6.552

11

Сушара резанаца

2.539

2.446

12

ТС број 4 (у склопу сушаре резанаца)

-

86

46

Мост за транспорт сировог резанца

-

40

54

Кранови за истовар на складишту угља за сушење резанаца

-

144

-

Железнички колосек са скретницама

-

-

-

Објекти нискоградње и инфраструктуре на локацији (ОНИ)

-

-


Укњижена површина објеката у РГЗ СКН Пожаревац износи: 9.047 м2. Евидентирана површина објеката у процени вредности износи: 9.268 м2

Укупна процењена вредност грађевинских објеката износи: 159.670.536 динара

 

2.      Земљиште у друштвеној својини:

 

Редни

број

Број

парцеле

Површина по

катастру (m2)

Удео

Листа

непокретн.

1

7660/1

4845

101/485

10713

2

7655/1

37064

34/371

10713

3

7655/10

9521

4296/9521

16314

4

7655/3

15166

14497/15166

16314

5

7655/5

5904

3203/5904

16314

6

7655/4

14176

12/141

16314

7

7655/6

6028

3718/6028

16314

8

7655/7

5908

3769/5908

16314

9

7675/2

16088

15438/16088

16314

10

7655/2

414

17/41

16314

 

Укупна површина земљишта износи: 5ха 70а 10м2

Процењена вредност земљишта износи 37.483.310,70 динара


3.       Постројења и опрема за производњу према спецификацији из продајне документације.

Укупна процењена вредност износи: 73.706.246,26 динара. 

Целина 3

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит (дин)

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника

243.187.295,80

48.637.459,16

 

 

1.      Грађевински објекти:

 

Бр. објекта из ситуационог плана

Назив објекта

Површина објекта

(м2)

Укњижено у РГЗ СКН Пожаревац

Евидентирано у процени вредности

4

Машинска радионица и магацин рез. делова

3.953

4.014

7

Репно двориште

12.476

12.486

8

ТС број 5

254

254

9

Пумпарница за истовар и плављење репе

981

979

13

Техничка зграда са лабораторијом и атомским склоништем

518

1.719

52

Мост до таложних поља (део унутар круга фабрике)

-

200,80

-

Објекти нискоградње и инфраструктуре на локацији (ОНИ)

-

-

 

Укњижена површина објеката у РГЗ СКН Пожаревац износи: 18.182 м2. Евидентирана површина објеката у процени вредности износи: 19.653 м2

Укупна процењена вредност грађевинских објеката износи: 172.978.688,05 динара


2.      Земљиште у друштвеној својини:

 

Редни

број

Број

парцеле

Површина по

катастру (m2)

Удео

Листа

непокретн.

1

7655/1

37064

8724/37064

10713

2

7655/10

9521

5206/9521

16314

3

7655/2

414

24/41

16314

4

7655/3

15166

669/15166

16314

5

7655/4

14176

12170/14176

16314

6

7657/1

7389

5979/7389

16314

7

7658/1

1320

1/1

16314

8

7739/1

4137

207/414

16314

9

7658/4

208

59/208

16314

10

7740/6

6627

4688/6627

16314

11

7761/3

451

1/1

16314

12

7761/4

247

158/247

16314

13

7659

1163

832/1163

16314

14

7741/1

576

268/576

16314

15

7740/3

5152

1090/5152

16314

 

Укупна површина земљишта износи: 4ха 39а 24м2

Процењена вредност земљишта износи 32.467.303,08 динара


3.       Постројења и опрема за производњу према спецификацији из продајне документације.

Укупна процењена вредност износи: 29.032.283,39 динара.


4.       Залихе материјала, рез. делова и ситног инвентара према спецификацији из продајне документације.

Укупна процењена вредност износи: 9.792.500,00 динара.


 

Целина 4

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит (дин)

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника

278.178.334,16

55.635.666,832

 

1.      Грађевински објекти:

 

Бр. објекта из ситуационог плана

Назив објекта

Површина објекта

(м2)

Укњижено у РГЗ СКН Пожаревац

Евидентирано у процени вредности

28

Резервоари за меласу

843

222,33

29

Пумпарница за меласу

42

42

30

Силоси за шећер

1.976

508,68

31

Аклиматизација

244

-

32

Магацин шећера са пакерајом

5.476

6.460,69

33

Аутомеханичарска радионица и ватрогасна служба

685

674

47

Мост за транспорт шећера од силоса до складишта

-

20

53

Мост за транспорт меласе и цевоводе за воду

-

90

-

Објекти нискоградње и инфраструктуре на локацији (ОНИ)

-

-

 

Укњижена површина објеката у РГЗ СКН Пожаревац износи: 9.266 м2. Евидентирана површина објеката у процени вредности износи: 8.018 м2

Укупна процењена вредност грађевинских објеката износи: 171.895.209,33 динара

 

2.      Земљиште у друштвеној својини:

 

Редни

број

Број

парцеле

Површина по

катастру (m2)

Удео

Листа

непокретн.

1

7739/2

9298

42/930

16314

2

7739/1

4137

32/414

16314

3

7731/5

672

654/672

16314

4

7730/7

5609

3990/5609

10713

5

7737

4474

13/45

10713

 

Укупна површина земљишта износи: 66а 80м2

Процењена вредност земљишта износи 4.937.656,60 динара

 

 

3.       Постројења и опрема за производњу према спецификацији из продајне документације.

Укупна процењена вредност износи: 100.261.990,51 динара. 

Целина 5

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит (дин)

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника

408.832.404,32

81.766.480,864

 

 

1.      Грађевински објекти:

 

Бр. објекта из ситуационог плана

Назив објекта

Површина објекта

(м2)

Укњижено у РГЗ СКН Пожаревац

Евидентирано у процени вредности

14

Главна производна хала

5.976

5.617

15

Репне пумпе

192

141

16

ТС број 3

173

192

17

ТС број 2 (у склопу производне хале)

-

267

преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће у друштвеној својини фабрика шећера ПОЖАРЕВАЦ са по -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива