ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА РУЛ, у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

10. апр. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Ст. 40/2009 (нови број предмета: Ст. 37/2010) од 22.06.2010. године, у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА „РУЛ“ - У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА бб


ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина коју чини:

Предмет продаје (једна имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит

(дин.)

А) НЕПОКРЕТНОСТИ

Објекти које се налазе у Лесковцу, Моравска бб, постојеће на к.п. бр. 2105, уписане у лист непокретности бр. 137 КО Лесковац

  • Остале зграде - Производња и магацин на к.п.бр. 2105, површине 1.405 м2;
  • Гаража на к.п.бр. 2105, површине 1.856 м2;
  • Остале зграде - Магацин на к.п.бр. 2105, површине 408 м2;
  • Остале зграде - Магацин на к.п.бр. 2105, површине 74 м2;
  • Остале зграде - Зграда за пречишћавање воде на к.п. бр. 2105, површине 215 м2;
  • Остале зграде - Портирница на кп.бр. 2105, површине 10 м2;
  • Надстрешница на к.п.бр. 2105, површине 77 м2.

 

Б) МАШИНЕ И ОПРЕМА

        Према спецификацији у прилогу продајне документације.

 

В) СИРОВИНЕ, АМБАЛАЖА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

        Према спецификацији у прилогу продајне документације.

 

29.695.463,50

11.878.185,40


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси улица Стојана Љубића бб, Дом пензионера 2/15, 16000 Лесковац, сваког радног дана у периоду од 9:00 до 13:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 05.05.2015. године;


2.      уплате депозит  на текући рачун стечајног дужника бр: 355-0000001030633-07  код Војвођанске банке, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до 05.05.2015. године. У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 05.05.2015. године до 14:30 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 15.06.2015. године.

3.      потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 13:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 05.05.2015. године, (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Након уплате депозита, а најкасније до 05.05.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију РС: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, ОП образац и извод из регистра привредних субјекта (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице) и овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање одржаће се дана 12.05.2015. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију РС, 11000 Београд, Теразије 23, 3. спрат. Регистрација учесника почиње у 9:00 часова а завршава се у 10:50 часова, 10 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

 1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
 2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
 3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
 4. одржава ред на јавном надметању;
 5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
 6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција.

Закључењу купопродајног уговора приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана солемнизације купопродајног уговора. Ако проглашени купац одбије да потпише купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора, у целости сноси купац.

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.

Oвлашћено лице: Повереник Павловић Никола

контакт телефон: 016/234-870, или 063/78-38-738.


Стечај

AД EЛЕКТРОИНДУСТРИЈА РУЛ, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња опреме за осветљење

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива