ИМТ Фабрика мотокултиватора и мотора Књажевац, у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

06. апр. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.447/2010 од  15.12.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


Друштвено предузеће на акције ИМТ Фабрика мотокултиватора и мотора Књажевац - у стечају, ул. 22. децембар бр. 25

 

ОГЛАШАВА

                                    Продају покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

 Депозит
(дин.)

ЦЕЛИНА 1:

ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

ФЛЕКСИ ЛИНИЈА 050, која се састоји се  из 3 комада CNC центра, тип HBG 50 и 2 комада CNC центра тип HBB 50, са инсталацијама, шинским колицима, манипулаторима, роботима, алатима и командним пултовима са засебним погонима. Произвођач Иво Лола Рибар, година производње 1982. и 1992.

 

 

 

22.978.147,50

 

 

 

 

9.191.259,00

 

 

ЦЕЛИНА 2:

ПОКРЕТНА ИМОВИНА: Опрема, ситан инвентар и амбалажа, као што су:

- Алатне машине - БРУСИЛИЦЕ: равне и стубне за унутрашње, округло и брушење брега. Брусилице за обраду клипњача, година производње и активирања у периоду од  1963-1980.

- Алатне машине - БУШИЛИЦЕ: бушилице за резање навоја, бушилице  са траком, стубне бушилице и бушилице универзалне намене. Година производње и активирања у периоду од 1963-1977.

- Алатне машине - СТРУГОВИ: револвер стругови, дворедни и универзални, година производње и активирања у периоду од 1963 до 1980.

- Амбалажа и ситан ивентар који се састоје од средстава за колективну употребу-ормани, столицe, телефони и др. и амбалажа која је служила у процесу производње.

 

 

 

 

6.142.341,59

 

 

 

 

 

 

2.456.936,64

 

 

 

НАПОМЕНА : Купац је дужан да обезбеди демонтажу, утовар и превоз предмета продаје. Купац сноси све трошкове у вези са напред наведеним радњама које је дужан предузети.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.       након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 18.000,00 динара за целине од 1 и 2 појединачно, са обрачунатим ПДВ. Профактура се може преузети на адреси повереника стечајног управника у улици Радничка 10-12, 19210 Бор или у седишту стечајног дужника у улици 22 Децембра број 25, сваког радног дана у периоду од 9:00 до 15:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 04.05.2015. године;

2.       уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа), на текући рачун стечајног дужника број: 250-3120000255070-43  код EFG Eurobank АД  Београд, филијала Бор или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 04.05.2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 04.05.2015. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;

3.       потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 14 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 04.05.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)


Јавно надметање одржаће се дана 11.05.2015. године у 12:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8  дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.


Oвлашћено лице: Повереник  Ранко Милетић, контакт телефон: 064/312-35-98 или 030/2495-003.

Стечај

Друштвено предузеће на акције ИМТ - ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА у стечају

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива