АД СЛОБОДА, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

06. апр. 2015.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Панчеву Ст.15/2010 (стари број Ст.11/2009) од 21.12.2009. године, а у складу са чланoвима 109, 110, 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  РС бр. 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4

 

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

 

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит

(дин.)

Имовинска целина: Комплекс хотела „ТАМИШ“ у Панчеву, са пратећим садржајима, инфраструктуром и опремом, изграђен на парцели 3954/1 К.О.Панчево и то:

-Зграда бр.1 - Зграда угоститељства - ХОТЕЛ ТАМИШ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ( По+Пр+7) укупне површине у основи 3.362м2,објекат има одобрење за употребу

-Зграда бр.3 - Трафо станица, укупне површине у основи 54м2, објекат има одобрење за употребу

све уписано у листу непокретности 2537 К.О. Панчево

-Припадајућа покретна имовина (опрема) према списку у продајној документацији

Укупна измерена корисна површина објеката износи 7.633,80 м2(извор: Процена вредности Хотела Тамиш, Института за економска истраживања, фебруар 2015.године)

422.066.470,00

84.413.294,00

Целокупна имовина је детаљно описана у продајној документацији.


 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9 до 14 часова на адреси: Панчево, Ивана Милутиновића 2, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 05.05.2015. године.

2.       уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 200-2279770401001-65 код банке „Поштанска штедионица“, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 05.05.2015.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније до 05.05.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 12.07.2015.године.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 14 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, III спрат.

 

Крајњи рок за достављање понуда је  12.05.2015. године до 14:00 часова.

 

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти и називом стечајног дужника а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.


Запечаћена коверта треба да садржи:

-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

-овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике).

 

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.

 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 12.05.2015. године у 14:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, трећи спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

 

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5.      проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,

  1. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
  2. потписује записник.

 

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде,  након чега ће му бити враћена гаранција.


Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.


Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана закључивања купопродајног уговора у законом прописаној форми.


Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

-не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;

-не потпише купопродајни уговор у форми одређеној законом, или

-буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.


Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из овог огласа.


Oвлашћено лице: Повереник Глигорић Мирослав, контакт телефон: 013/353 832 или 063/86 83 068.

Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива