ЗАШТИТА РАДА a.д., у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

30. мар. 2015.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду 10. Ст. бр. 393/11 од 22.09.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


"ЗАШТИТА РАДА" a.д., Београд у стечају, ул. Савска бр. 9


ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје су две целине непокретна имовина и то:

Ред.

број

Опис

Почетна цена (дин)

Депозит

(дин)

ЦЕЛИНА 1

Сувласнички удео од 9/10 идеална дела на локалу бр. 10, у приземљу, у Београду (Бежанијска коса), ул. Др. Ивана Рибара бр. 17, површине 69,47 м2, у оквиру зграде на кат. парцели 3824/4 КО Нови Београд, у ванкњижној својини продавца.

5.560.826,50

2.224.330,60

ЦЕЛИНА 2

Пословни простор у Подгорици, ул. Јереванска бр. 6, површине 68 м2, који се налази на кат. парцели 3992, уписан као пословни простор у ванпривреди, р. бр. 27, у лист непокретности 6070 КО Подгорица III, у својина продавца.

3.866.376,50

1.546.550,60

*Обе целине тј. непокретности које су предмет продаје нису у државини продавца.

 

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

  1. Након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара по целини. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 15:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације истиче закључно са 23.04.2015. год.;
  2. Уплате депозит у означеном износу (са позивом на редни број целине из огласа), на текући рачун стечајног дужника број: 205-204926-96 отворен код Комерцијалне банке а.д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита истиче закључно са 23.04.2015. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, VI спрат, соба број 610, Београд, закључно са 23.04.2015. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 15.07.2015. године. У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
  3. Потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита; изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, а најкасније 7 дана пре заказане продаје сваким радним даном од 09:00 до 14:00 часова уз претходну најаву поверенику стечајног управника.

Након уплате депозита а најкасније закључно са 23.04.2015. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико на јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање одржаће се дана 30.04.2015. године у 11 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат.

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
  3. позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену, коју су спремни да плате,
  4. одржава ред на јавном надметању,
  5. проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од последње понуђене цене,
  6. потписује записник.

Закључењу купопродајног уговора приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране Купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеним обавезама, исти стиче право на укњижбу непокретности.


Ако проглашени Купац одбије да потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције вршити пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из овог огласа.

Oвлашћено лице: Повереник Слободан Томић, контакт телефон: 011/3348-186; 011/3348-144; 011/3348-170; или 063/83-80-324

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико одећом и обућом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива