ИТЕС Лола Рибар АД , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

27. мар. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Сомбору о проглашењу банкротства од 28.10.2010.године, у предмету СТ-45/2010, а у складу са члановима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


ИТЕС "Лола Рибар" АД у стечају

O Џ А Ц И

Лоле Рибара 40

 

ОГЛАШАВА

 

Продају  имовине ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ - прво јавно надметање

 

              Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће целине:

Р.бр. целине

Имовина

Почетна цена у РСД

Депозит у   РСД


 

 

Целина

1

 

Свлачионица са помоћним просторијама у склопу фудбалског     стадиона, која се налази у Оџацима, Ул. Иве Лоле Рибара, према упису зграда за спорт и физичку културу, број зграде 1, површине 107 м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, изграђена на кат. парцели бр. 407, градско грађевинско земљиште, својина државна, са правом коришћења стечајног дужника, обим удела 1/1, уписана у Листу непокретности бр. 399 К.О. Оџаци.


    770.400,00

308.160,00


 

 

Целина

2

 

 

Објекти који се налазе у Оџацима, Ул. Иве Лоле Рибара, према упису објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објеката, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, изграђени на кат. парцели бр. 410, градско грађевинско земљиште, својина државна, са правом коришћења стечајног дужника, обим удела 1/1, уписани у Листу непокретности бр. 399 К.О. Оџаци и то као:

1)      стамбена зграда за колективно становање, број зграде 1, површине 556 м2, у природи канцеларијски простор,

2)      зграда трговине, број зграде 2, површине 137 м2,

3)      базен, број зграде 3, површине 237 м2, урушен и није у функцији;


5.233.800,00

2.093.520,00Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

1.         након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 40.000,00 динара, све увећано за износ ПДВ-а (профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9.00 до 14.00 часова у Сомбору, ул. Арсенија Чарнојевића 2, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника);

2.         уплате депозит у износима одређеним за сваку целину на текући рачун стечајног дужника бр: 355-3200348073-98 код „Војвођанска Банка“ НБЏ Груп, Нови Сад, Филијала Сомбор, (са позивом на редни број целине за коју се уплаћује),  или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 21.4.2015.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, соба 610, најкасније 21.4.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). Гаранција мора имати рок важења до 28.5.2015. године. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;

3.         потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 15:00 часова  а најкасније  7 ( седам) дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 21.4.2015. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).


Јавно надметање одржаће се дана 28.4.2015. године у 13:00 часова на следећој адреси: ДП „СЕВЕР Трговина и угоститељство“ у стечају - ПЈ „Плави точак“, Читаоничка улица 17, Сомбор .

 

Регистрација учесника почиње у 11:00 часова а завршава се у 12:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

1.              региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);

2.              отвара јавно надметање читајући правила надметања;

3.              позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања, ;

4.              одржава ред на јавном надметању;

5.              проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену

6.              потписује записник.


У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција.


Потписивању уговора о купопродаји у законом прописаној форми приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана потписивања уговора о купопродаји у законом прописаној форми. Ако проглашени купац одбије да потпише уговор о купопродаји у законом прописаној форми или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 (осам) дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог уговора о купопродаји у законом прописаној форми у целости сноси купац.


Овлашћено лице: Повереник Милорад ВЕЉОВИЋ, контакт телефон: 065/477-12-92

ИТЕС ЛОЛА РИБАР
Стечај

ИТЕС ЛОЛА РИБАР АД

Локација:

Оџаци

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива